svitk.ru - , , , , , , , ,       ,


|| (-) || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

,

, , , , .

 

 

XVI . .

- .

 

. ,

.

 

-

Ƞ

. . 1979 .

, ,

젠 젠 .

, ,

.

 

``

, '' (., , 1995)

- ``'',

, .

- .

 

-

``''. ,

, XIV

, , XVI-XVII

( )

.

 

:

 

.

 

.

 

.

 

--

?

 

,

- .

 

 

1958 , -

(, 1988), ⠠ 蠠 蠠 ,

, ,

, ,

.

頠 (), ⠠

- , ,

.  

- ,

``

''.

 

1945 , (),

( ),

(

), - , ,

頠 頠 蠠 蠠

-

. 렠  ⠠

,

.

180 , 24 ,

, ,

, 頠 ,

, .

- ,

.

 

===============================================================

 

 

 

,

 

1.

1.1.

1.2.

1.3. :

1.4.

1.5. ,

2.

2.1.

2.2.

2.3.

3.

3.1.

3.2. .

4.

4.1.

4.2. ``'' ``

- ''

5.

5.1.

5.2.

6. .

-

6.1.

6.2.

6.3. .

6.4.

6.5. .

7.

7.1.

7.2.

7.3. : `` ''

.

7.4.

8. .

`` ''

 

 

1

 

1.

1.

2.

3. -

4.

4. 1. `` ''

4. 2. -

?

4. 3.

5. --

`` ''

5. 1.

5. 2.

5. 3.

5. 4.

5. 4. 1.

5. 4. 2. ``''

5. 4. 3. `` ''

?

5. 4. 4. ``''

5. 4. 5. ,

, `` ''

5. 4. 6. -

5. 4. 7.

5. 5.

?

5. 6. -- ?

5. 7.

5. 8.

6. ``''

 

2. ``'' XVIII

1. I

2. ?

3. - I

4. ..?

5. XVIII -

6. XVIII ?

7. ?

 

3.

1. `` ''

1. 1.

1. 2. ?

2.

VIII-XIII

3.

4. - -

5. - `` ''

6. - XIV

7. ?

8. III

9.

9. 1. ?

9. 2.

9. 3. ``''

9. 4.

9. 5. ``'' XV

9. 6.

9. 7.

9. 8. ?

10.

 

4.

1. - ,

2.

3.

4. ``'',

``''?

5.

6.

7.

8.

9.

10. ,

?

11. :

?

12. ?

13. .

14.

?

15. ---

16. ("

")

2

.

.

 

.

1. ``''

1.

2.

3.

4. ``'' ɠ 60-ɠ Ƞ

5.

 

2.

1.

2.

3.

4.

5.

5. 1.

5. 2.

5. 2. 1.

5. 2. 2. 1986 ?

5. 2. 3.

1759 ?

5. 2. 4. `` ''

5. 2. 5. ``''

5. 2. 6.

5. 2. 7.

5. 3. V

5. 4. - 540

 

3.

1.

1. 1. ?

1. 2.

1. 2. 1. , ,

1. 2. 2.

2.

3. -

X-XIV

3. 1.

3. 2.

3. 3.

3. 4. 1099

`` ''

3. 5. `` '' XI

3. 6. ``''

3. 7. ``

''

3. 8. ,

``''

3. 8. 1. ``''

,

`` ''

3. 8. 2. ``''

``''

3. 8. 2. 1. ``''

3. 8. 2. 2.

3. 8. 2. 3.

3. 8. 2. 4. ``'' -

3. 8. 2. 5. ``''

3. 8. 2. 6. ``''

3. 8. 2. 7.

3. 8. 2. 8.

3. 8. 2. 9. ``-''

3. 8. 2. 10. -

3. 8. 2. 11. ``'' ,

,

3. 8. 2. 12.

4. XV . .

 

4. 1.

4. 2.

4. 2. 1.

4. 2. 2. XV

4. 3.

4. 4. ?

4. 5. ?

4. 6. ``''

4. 7. `` ''

4. 8. --

5. ``'' ()

5. 1.

5. 2.

5. 3. ()

5. 4.

5. 5.

5. 6.

`` ''?

5. 7.

5. 8. ``III

''

5. 9.

5. 10.

6.

7. , ?

8.

XVII

9.

10.

 

3

 

1. -

. ..

1. .

--

2. - ``-''?

3.

4.

5. , , , ,

5. 1.

5. 2. : , , ,

5. 3. , ,

6.   ̠ Ƞ ܠ Π Š

?

7.

7. 1.

7. 2. `` ''

7. 3.

 

2. = ``''

1. -- ``'' .

1. 1. ``''

1. 2. ``''

1. 3. ``''.

1. 4. ``''

1. 5. ``''

1. 6.

XVI

1. 7.

2. ``''

. ``'' --

3.

4.

, XIII-XV

4. 1.

4. 2. ``''-

4. 3. ``-'' ``''

4. 3. 1.

, ``''

4. 3. 2.

4. 4.

- ``''

5. -

XIV-XV

5. 1. --

5. 2. ``''

,

5. 3.

5. 4. .

6.

6. 1.

6. 2.

6. 3. `` ''

6. 4.

6. 5. `` ''

,

-``''

6. 6.

6. 6. 1.

6. 6. 2.

6. 6. 3.

6. 6. 4. - `` ''

6. 6. 5. ?

6. 6. 6 -- --

, -

6. 6. 7. ``''

6. 6. 8.

. ?

6. 7.

6. 8. XII-XIV ``''

 

3. . ߠ

`` ''

 

1. ``''

?

2. I ?

3.

4.

5. , ,

6. ?

7. ,

8. ,

9. -

10.

11.

12.

13.

14.

15. ``''

16. ``''

17. `` ''

18. `` ''

19. `` ''

20. `` -- ''

 

4. ɠ Ƞ Π Š Π

1. , , ,

,

2.

3. . , . .

 

5.

``''

1.

1. 1.

1. 2.

1. 3.

1. 4. :

1. 5.

2. - .

26. 1.

26. 2.

26. 3.

26. 4. =

26. 5. =

26. 6. =

26. 7.

26. 8. =

26. 9. , ?

3.

3. 1. , ,

3. 2. ,

3. 3. XIII-XIV . .

3. 4.

3. 5. , ,

3. 6. --

XIII-XIV

4. VI-VII ..

``''

XIV-XV

 

6.

 

1.

?

1. 1.

1. 2.

1. 3.

2. . .

2. 1.

2. 2. -

2. 3. --

2. 4.

2. 5.

 

4

.

1. ()

1.

1. 1. .

1. 2.

1. 3. .

2.

2. 1.

2. 2. 1053

2. 3.

2. 4. ``'' ``I''

2. 5.

2. 6.

3.

4.

4. 1. -

4. 2.

4. 3.

4. 4.

4. 5.

5.

5. 1. = ``''

6.

6. 1.

6. 2.

6. 3.

6. 4.

6. 5.

6. 6.

6. 7.

6. 8.

6. 9.

2. ()

1. ``''

1. 1. -. --

1. 2.

2. X-XIII

2. 1.

2. 2. `` ''

2. 3. --

2. 4. -

2. 5.

3. -- .

. -- ʠ

3. 1.

3. 2.

3. 3.

4. --

4. 1.

4. 2.

4. 3. ,

4. 4. ?

4. 5.

4. 6. --

5. -- -Š

``''

5. 1. = ``''

5. 2. ``''

5. 3. ``''

5. 4.

, ``

''

6. --

=

6. 1. =

6. 2. -.

 

6. 3.

``'' =

6. 4. ,

6. 5. ?

7. -- .

.

7. 1.

7. 2.

7. 3. ``'' = )

.

7. 4. .

3. : ,

`` '' ()

1.

2.

3. --

4. .

5. , --

6. , --

7.

-

8. , --

9.

10. ,

11.

12. -

4. ,

1. `` ''

1. 1.

1. 2.

1. 3.

1. 4.

1. 5.

XVI-XVII

2.

2. 1. ,

2. 2.

2. 3.

2. 4.

2. 5. ``'' XI XV . .

3. I-III . . III-VI

. .

 

3. 1. --

3. 2. III

3. 3.

3. 4. = ``'' IV-VI

4. X-XIII

4. 1. X-XIII --

4. 2.

5.

5. 1. , ,

5. 2.

5. 3. --

5. 4.

5. 5. -- , --

5. 6.

5. 7. ,

5. 8.

5. ,

? ()

1.

2.

3.

4. ,

5.

6. - --

7. Š Š Š ɠ Π

8. ?

9. -

6. XV-XVI

1.

,

2. - `` '',

?

3. - = .

3. 1.

3. 2. ``'' .

3. 3. =

3. 4. .

3. 5.

3. 6. ,

4. .

,

4. 1. -

?

4. 2. :

4. 3.

4. 4. -

5. XIV-XV

6. , ,

?

7.

8.

8. 1. XV

8. 2.

8. 3.

8. 4. .

9. --

9. 1. ``

-- ''

9. 2. --

9. 3. -- ,

9. 4.

?

10.

11.

11. 1.

11. 2.

11. 3. ``''

11. 4. ``''

11. 5. =

11. 6. , . ,

11. 7.

11. 8. =

. --

11. 9.

12.

13. , -

14.

15. ?

 

5

- ,

 

1.

1. ,

`` ''

2.

2. 1. `` ''

1617

2. 2.

2. 3. -- , -

,

2.

1.

2. ?

3. ?

4. ?

4. 1. ?

4. 2. ?

4. 3. ?

4. 4. ?

4. 5. `` ''

4. 6. `` ''

``''?

5.

6. ``''

7. ``''

``'' ?

8. ?

9. Ӡ Π , ߠ -, Ҡ

,

10. ``''

11.

`` ''

12.

12. 1. ?

12. 2. `` -''

12. 3. `` -''

12. 4. ``'' (``''? )

12. 5.

12. 6.

12. 7. ``''

13. `` ''

14. ?

14. 1.

14. 2. - --

14. 3.

14. 4.

14. 5.

14. 6.

14. 7.

14. 8.

15.

16.

3.

1.

2.

3. `` ''

4. --

4. 1.

4. 2.

5. ?

6.

7. - `` '' --

8.

9. `` ''

10. -

11. -.

?

12. -

12. 1. -

12. 2. -

12. 3. -

12. 4.

12. 4. 1.

12. 4. 2.

12. 4. 3.

12. 4. 4.

12. 5.

 

6

``''

1.

1.

2.

3. ``''

4. `` ''

5.

6.

-,

7.

8.

8. 1.

8. 2.

8. 3.

8. 4.

9. --

10.

11. ``''

12. ``''

13. ?

14. , ,

``'' ?

15.

16.

16. 1. -- -

16. 2.

16. 3.

17.

17. 1. --

17. 2.

18. ``'' ``''

19. ``''

20.

2. ``'' . .

 

II

1. -

1. 1. -``''

1. 2.

1. 3.

1. 4.

1. 5. ``''

1. 6. -

1. 7. =

1. 6.

1. 9. `` '' ``''

2. -

2. 1.

2. 2. = =

2. 3. =

2. 4.

3.

3. 1.

3. 2. --

4. -- -

5. -- , =

6. , ``'' -

-

7. II -- II

8. - II

9.

10. - XIII . .

 

10. 1. ``''

10. 2. -

(-) () XIII

. .

 

10. 3. =

1253 . .

 

10. 3. , , IX

10. 4.

10. 5. , -

10. 6. `` '' ``''

10. 7. ``''

10. 8.

3. ``'' XIV . .

``''

1. ``''

1. 1. ?

1. 2. --

1. 3. -

1. 4. -

1. 5. - -

1. 6. --

2. =

``''

3.

=

4. ``''

5.

6. .

4. XIV -- XVI

``'' . =

1. 18- ``''

2. ``'',

3. I IV

3. 1. I

3. 2. IV -- .

 

3. 3. XIV . .

4.

4. 1. -

4. 2.

4. 3.

4. 3. 1.

4. 3. 2. -

4. 3. 3. -

4. 3. 4. -

4. 3. 5.

4. 4.

4. 5. -- ``''

4. 6.

?

4. 7.

4. 8.

4. 9.

4. 10. -

5. III II

5. 1. III

5. 2. III

5. 3. --

1453

6.

7. XV

``''

7. 1. III

7. 2. III =

II

7. 3. III = II

7. 4.

7. 5. XV

=

7. 6. =

7. 7. , =

7. 8. -

7. 9.

7. 10. -- -- --

7. 11. ``'' -

7. 12. ,

8. , , ,

,

9.

I

10. -- ?

11.

 

7

,

.

 

1.

.

 

1.

2. =

3.

4.

5.

6. ?

,

``'' ?

6. 1.

6. 2. , 堠 蠠

6. 3. : --

= =

6. 4.

6. 5.

6. 6.

6. 7.

6. 8.

6. 9. ``''

6. 10. ``''

?

7. =

8.

9. = =

10.

11.

12.

13.

14. =

15. =

16.

17. =

18. =

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

26. 1.

26. 2. ,

27. =

28.

29.

30.

31.

32. =

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40. =

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

52. 1. , , --

?

52. 2. -- ?

52. 3. =

53.

54.

54. 1. , .

--

54. 2.

54. 3. `` ''

54. 4. -

,

54. 5. --

54. 6. ,

55.

56.

57.

58.

59.

60. = =

61.

62.

63.

64. ``'' ?

 

2. .

 

1.

2.

3.

 

3. ..

 

 

1

1.

2.

3.

 

2

 

3

-

 

1.

1. .

 

1. 1.

1. 2. .

1. 3. ࠠ 젠

1. 3. 1.

1. 3. 2.

1. 3. 3.

1. 3. 4.

1. 4.

1. 4. 1.

1. 4. 2.

1. 4. 3.

1. 5. -

1. 6.

2. .

2. 1. . , ,

2. 2.

2. 2. 1.

2. 2. 2.

2. 2. 1.

2. 2. 2.

2. 2. 3.

2. 2. 4.

2. 2. 5.

2. 2. 6.

2. 2. 7.

2. 2. 8.

2. 3.

3.

3. 1.

3. 2.

3. 3.

3. 4.

3. 5.

3. 6.

3. 6. 1.

3. 6. 2.

3. 6. 3.

3. 6. 4. ⠠

3. 7. ⠠ 堠 .

3. 8. - .

 

4. .

4. 1.

4. 2. .

4. 3.

4. 4.

4. 5.

4. 6.

4. 7. .

2.

1.

1. 1.

1. 2.

1. 3.

1. 4.

1. 5. --

1. 6. `` ''

2.

2. 1.

2. 2. -.

2. 3.

2. 4.

2. 5.

2. 6. .

2. 7.

2. 8.

2. 9.

2. 10.

2. 11.

3.

3.

1. -- ?

2.

3.

4.

5. Š ՠ Ƞ ՠ Р

4.

1.

1. 1. ``''

1. 2.

``''

1. 2. 1. 240 800

1. 2. 2. -

1. 2. 3. 750-1750

1. 2. 4.

1. 2. 5. .

 

1. 3.

2. =

2. 1. ``''

2. 2. ``''

2. 3. ``''

3. ``I'' ``2''

3. 1.

3. 2.

3. 3. .

 

4.

4. 1. ``''

4. 2.

``''.

4. 3.

4. 4. ``''

4. 5. .

5.

3

4

 

 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++

++++

++

 

===================================================================

 

 

, , 

. ,

,

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVI . .

, -, .

 

. ,

. [1]--[5].

 

-

Ƞ 蠠 ⠠ 젠

. . 1979 .

, ,

. ,

, ,

.

 

,

.

 

1995 `` ߠ Ƞ

Ƞ , Ƞ Ƞ '' [5],

1993

``'' .

 , 

``'' .

``'' .

, .

 

, ,

, -, .

, , =

``'' -- . ,

. ,

.

 

-,

Š ɠ Ƞ ܠ ̠ ̠ Π

ɠ ,  堠 

.

 

, , 

-``'' -- , , XIV ,

.

 

  頠 堠 蠠

-``'' ``'', ,

. ,

- .

 

  頠 堠 젠

-``'' ``''.

, ,

XIV 頠 ``''

, , XVI-XVII ,

, 򠠠 蠠 蠠

.

 

ࠠ ࠠ 堠  Ӡ

, Ӡ ޠ

`` '' .

, [1-5]

.

 

頠 堠 ɠ 蠠 頠

.

 

 

 

 

,

 

 

 

̠ . ,

.

 

ՠ ,

[1-5] Ƞ -

Ƞ ࠠ

.

 

1) ߠ ߠ ,

, 1200 ɠ .

, ,

X-XIII .

. Π ,

, .

 

2) `` ''. -

XIII ɠ ,

: , ,

. . -

-- ,

. ``'' XIII . .

= XI-XIII . .

 

3) ``'' ߠ Ƞ

XIV ,

堠 頠 .  頠

``'',  堠 堠

- .

, -, .

 

``'' ,

.

, ,

, -- ,

- -.

 

, , ``''

: - -- ,

, 蠠 - = -

, . (

,

--- ).

 

: ,

, , , XIX

, .

 

XV . . , . -

-

- .

 

XV-XVI . .

``''

-.

 

⠠ Š (),

.

 

.

 

-

,

, , 1200 , , ,

- ``'',

- ,

.

 

-- . Ƞ

, -젠

-. , 

, `` ''

--.

 

,

1200 . . .

 

,

.

 

1. .

 

2. .

 

3. .

 

4.

-- .

 

.

 

, --

.

. ,

,

-堠 (``'') 蠠 -

.

 

, ,

. ,

, ,

- . ,

-.

,

.

.

, ,

.

 

,

. , .

, ՠ .

  Š ̠

, ,

.

 

,

Š .

, ,

. , .

`` ''

.

 

,

, , ,

.

.

.

, .

,

. . ,

, ,

. ,

,

.

,

, " ". ,

``*{'', -

``}*''.

 

, . , (

), ( ) ..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

, Π

. , ,

,

,

, .

 

  , :

-1, -2 . .

 

-- 1

. . . ۠ Π

ʠ . (Š Ƞ

, ,

).

 

, - , 1990 , 440 .

 

,

-

, .

,

.

. .,

.

 

-- 2

. . . . ( Π

Ƞ ՠ . Š ۠

. ).

 

, - - - , 1993 .

408 .

 

頠 젠 󠠠 ,

X-XVI

. . ,

. ,

. . , -

. .

 

-- 3

A. T. Fomenko, V. V. Kalashnikov, G. V. Nosovski. GEOMETRICAL AND

STATISTICAL METHODS OF ANALYSIS OF STAR CONFIGURATIONS. DATING OF

PTOLEMY'S ALMAGEST.

 

CRC-Press, USA, 1993, 300 p.

 

1995 :

. . , . . , . . .

``''. . -

, - , 1995.

 

頠 䠠 蠠

.

. , ``''

600-1300 . .,

. ., .

 

-- 4

A. T. Fomenko. EMPIRICO-STATISTICAL ANALYSIS OF NARRATIVE

MATERIAL AND ITS APPLICATIONS TO HISTORICAL DATING.

 

Volume 1. The Development of the Statistical Tools.

 

Volume 2. The Analysis of Ancient and Medieval Records.

Kluwer Academic Publishers. The Netherlands. 1994.

 

1 -- 212 .

 

2 -- 460 .

 

- .

,

.

 

-- 5

. . . ɠ Ƞ Ƞ

( ? ). .

 

, - - ࠠ .

1993, 204 .

 

, `` ''.

 

-- 6

. . , . . . ߠ ߠ Ƞ

ɠ Ƞ , Ƞ Ƞ . (. .

).

 

1. . 382 .

 

2. , . 290 .

 

, 1995, - - ࠠ

.

 

砠 蠠

. , --

``- '', 堠 ,

`` '', Š .

,

- .

,

.

 

-- 7

. . . ߠ ߠ . ܠ

.

 

, - - ࠠ

. ( ).

 

ࠠ .

, -. -- ,

, -- X-XV

. ,

.

 

, , ``

-8''.

 

. .

,

. ,

. .

 

, ...

 

. . . . ,

,

. .

 

. . ,

.

 

..,

.

 

,

.

 

.

 

 

 

 

 

 

 

1)   XV-XVI

, .

, ⠠

,

.

 

2)

XIV-XVI ,

, 蠠 蠠 -

. (1540-1609) . (1583-1652).

[1-5], , -, .

, ,

, .

 

3) ,

-- 

. --

, .

.

, ,

, --

. , , , 堠

.

.

, .

 

4) 젠 --

,   ̠

. , - ,

, Š Š

, ɠ

. .

 

, -

, ,

. --

,

. ,

. .

,

.

 

5) , ⠠

- .

. Ƞ

-. -,

, --

.

頠 : ``-

蠠 젠 

'', ,

``'' ``'' 

.

 

. , ``

'' , ,

() .

! ,

, .

-- `` ''

.

 

-- `` ''.

-. ,

,

``'',

! , ! -- ,

, . .

 

7) , ,

, , Ƞ Π ̠

ɠ . ⠠

. ,

.

, ࠠ

ՠ 蠠 頠

, . .

.

 

. ⠠

.

. 堠 蠠

.

 

 

 

 

|==================================================|

| |

| Š |

| |

====================================================

 

 

  ``'' 砠

. . , 1980 ,

. . `` 頠 蠠 蠠

( ? )'', , , 1993.

 

1.

1. 1.

 

ʠ ⠠ 堠

XVI-XIX , ,

, 蠠 蠠 ,

,

.

 

, -

, ,

.

.

( ) 堠

1050 .

. (509 . .) (541 . .)

[97], ,

, ,

``''

.

 

⠠ 젠 , 

,

. .

, ,

. : ``

'' [97], . 77.

 

,

,

XIV-XVII .

(1540-1609) --

`` '' [97], . 82 (.

I. Scaliger, Opus novum de emendatione temporum. Lutetiac. Paris.

1583. Thesaurum temporum. 1606), ()

(1583-1652) (. D. Petavius. De doctrina temporum. Paris. 1627).

 

, . : `` ,

'' [97], . 90, . 1.

 

`` -''. ,

. . 堠

`` '' [97], . 73.

 

堠 , ꠠ , ꠠ

,

,

, ,

,

.

 

, 蠠

(IV . . .) . .

`` '' (

``'')

. , , `` ( --

.)

젠 젠 . '' [136], . VIII .

 

, XIV

, ``''

``'' , `` ,

'' [136], . XI.

 

1544

[136], . XIII, , :

?

 

  堠

, ⠠ 蠠 蠠 -

, .

--

.

 

, , `` '',

.

 

. (, )

23 4004 . . . [137]. 堠 ,

`` ''

. , . : ``

...

'' [97], . 82.

 

, `` '', ,

.

( . .):

 

5969 (, ; . ),

5508 (, ),

5493 (, , 5472 5624),

4004 (, ),

5872 ( 70 ),

4700 (),

3761 (),

3941 (),

5500 ( ),

5515 (: 5507),

5199 ( )

5551 () . . [97], . 69.

 

頠 頠

-- 2100 .

,

, 200 (! ) ``

''.

 

`` ''

.

,

`` '',

``''

.

 

XVI-XVII .

.

 

`` ,

'' [138],

. 130. , ,

,

. .

 

, ,

`` ''. ``ꠠ 蠠

-- , ... , ...

, -- '' [138], . 130.

``'' ࠠ , 

196-

, . `` ,

,  堠 ...

... ,

⠠ 蠠 蠠 ⠠

'' [138], . 130.

 

, 堠 񠠠 , 堠

, 堠

, . 젠 젠

, , ``''.

``'' ,

XVII-XVIII ,

, ,

.

 

XIX

,

, XIX

.   XX

, , ,

, ,

, , , ,

, , , .

 

,

,

.

 

1. 2.

,

. ``''

XVIII -- 1701

`` '', 20-

(, .).

 

頠 蠠 ⠠ XIX . 젠 砠

,

, .

 

, , : ``

, ,

.

 

,

(509 . . -- .), ,

( 673

. . ; 100

-- .).

 

, 262 .

, 젠 ,

(348)'' [139], . 876.

 

. ,

500

[139], . 876. ,

(, IV . .),

,

.

 

,

, ,

. ,

(, XIII . .) (, VIII

. .) 500 . :

 

500 .

 

500 .

 

,

. , ?

``'' -- ? ,

. ,

.

 

`` ''

,

`` ()''. , ,

``'' .

 

1. 3. :

,

. ``

, ... ,

, ...

, -- . , --

'' [142], . 15. 堠 , ,

`` 頠 ࠠ ࠠ ''

[142], . 107.

 

, ,

,

. .

 

, .

.

`` ,

XIII . . (! -- .). Ƞ

, -- . , --

,  堠 

III ! '' [142], . 61.

 

, XIX --

XX

,

.

 

1. 4.

. ,

, `` '' ,

:

 

, ,

 

, `` '' [143],

. 13, , 162-165,

 

[144], . 130,

 

, . . .

 

.

 

-- .

,

, .

``''. ,

XII-XIII . . [141].

 

, (! ) ,

, , [145],

. 5, . 360 [146], . 6, . 126.

 

,

, ., ,

[147], . 88, 235, 162, 207.

:

 

`` ( -- .)

(⠠ 젠

-- .)... ``

'' [147], . 162.

 

, `` ''

.

. , `` ''

: ,

, ,

, [147], . 255.

``'' (,

- , ! ) .

 

, `` -- 堠 堠 ,

( ? -- .)...

,

'' [111], . 45.

 

, , [136], . 85.

.

 

, `` (

-- .) '' [148], . 266,

. 14.

 

, ,

. -

, . ,

, , ``'', --

: ,

, . .

 

ࠠ ࠠ 蠠 ⠠

Ƞ .

`` ࠠ

, . Š ߠ   ՠ

, Π Ƞ ... 堠 蠠

...

... XI

, ,

... '' [171], . 117-118.

 

堠 , 砠

, ,

`` '',

,

.

 

1. 5. ,

.

 

:

``''?

:

`` '' ( )

, ,

. . , , ,

,

,

, , `` ''.

``'' (, , )

VIII-IX . .

 

`` XII XIII ...

: ( -- .)

; . '' [149], . 83.

 

``... ;

'' [149], . 85-86. ,

. , ``

...

- (- ? --

.) ... '' [149], . 85-86.

 

``

... '' [149], . 87-88. ,

,

-- ( ? ) [147].

 

 񠠠 蠠

, 蠠 䠠 젠

,

, ``

:

...

... ,

-- , -- .

...

''

[150], . 237-238.

 

2.

2. 1.

蠠 蠠

?

 

.

`` '' ,

( . .)

堠 . ``蠠 蠠 頠

( 1851-1854 -- .)

,

,

... 1851-1854 ...

... '' [151], . 12-13.

 

, ⠠ 堠 ࠠ

, , ,

; 堠 蠠 ``''

``''.

 

. ,

18-19

.

. , 堠 堠 (

``'')

, -- , .

, -- .

. [95], [152]. ,

`` ''.

18-19 ࠠ [95]. 蠠

, ``

,

'' [95], . 55-56.

 

. , --

``'' , ``'' . .

-

堠 堠 頠

. ,

``'' , ``''.

.

 

XX

:

200-300 , , ,

, - 蠠

,

.  蠠 젠 ``

'' . . , ,

`` '' .

 

:

, ,

.

 

2. 2.

堠 ,

, . ,

, ,

. ``

... ,

.

300-400 ...

.

ࠠ  ... 

, , '' [153],

. 103.

 

  (

, ),

`` ''.

 

, ,

:

, ,

, . .

ࠠ 蠠 [153],

. 100-101, 103.

 

,

( ``'' )

蠠 [153], . 105.

.

 

. ``  300

- - .

,

堠 4-10 ''

[153], . 70. ,

, .

 

2. 3.

堠 젠 頠 ,

.

.  

`` .

, ,

. , -- . ,

--

. ,

. ...

,

, , , ,

. 堠

? ,

,

,

.

, '' [153], . 72.

 

. . 蠠 렠 ⠠

. : ``Ӡ

.

(! -- .),

, ,

(, , ,

 -- .),

'' [96], . 24.

 

,

, , 렠 , ``

''.

 

`` (

-- .) ,

, , ,

...

,

, (! -- .)

... '' [152], . 104.

 

, -- , --

,

, ,

. ࠠ

, .

 

`` ,

, ,

,

'' [96], . 29. ,

-

2-3 ``'' ?

 

, .

1-2

(. ).

 

`` '' [154] 

,

: ``

(! ) , ⠠ 蠠

600 1800 ...

,

, . ,

'' [154].

 

堠 `` ⠠

. ...

... , -- . . , --

(, ,

? -- .)...

 

, ⠠ 

... ...

, ...

㠠 頠 堠 蠠 堠

...

 

-- ,

.

13, 8,

(15, 3),

( ) -- 1200 !

 

(

14, 7) ``'' 360 ...

, 16, 31, `` ''

-- 600 .

 

, 17, 4

, ``'' 1080 ...

 

, -- . . , -- 蠠 ⠠

, ,

.

 

:

... ,

, , !...

() 6054

. . - 415 6595 . . - 500 ,

-- 8610 . . - 610 .

 

...

2556 !

...

 

, , ``''

``'' -- , ``''

.

, 堠 - 蠠 ,

, , .

(

) --

, !

 

, -- . . , --

,  堠

,

.

 

, ``''

-- 頠 --

. ,

,

( -- .), ``-''

, 堠 蠠 ,

'' [152], . 94-95.

 

- .

 

  1988 頠  堠

頠 --

. ,

(I . .),

, , .

:

XI-XIII . . ?

 

-- .

 

.

 

-- , I-

. ., XI-XIII . . --

?

 

3.

.

 

3. 1.

. .

, ,

, , , .

, .

 

`` ,

(

-- .)

:

 

1) `` ,

'',

 

2) `` ''... '' [164], . 39.

 

. [165].

1984 1770 . Ƞ 1988

[166].

 

- , .

. (

) . , ,

. . ,

. ., . ,

XIV . .

 

Π Š

. , 堠

, , ,

. ,

, 

IV . .

. .,

.

 

`` -

. --

, , .

,

'' [168], . 104-105.

 

`` - --...

'' [168], . 105.

 

`` 蠠

, 堠 , 堠

, '' [168], . 106.

 

堠 , ꠠ 

, . :

 

``, ,

, ,

蠠 頠

, ,

, ,

,

'' [168], . 106-107.

 

, , .

.

 

? .

. .

. --

.

 

() 3000 . .

 

. ,

946 . . , ,

2000 .

 

XV . .,

. , 936

. . , 700

.

 

1225 . . [137], . ,

904 . . ,

330 . .

 

, .

 

( )

300 ( ).

(, ,

( 3000 . . )

. 330 :

946 . . 617 . . ,

1800 .

 

. 200 .

. .

- (ࠠ 頠 䠠 )

. ,

,

, ,

, .

 

3. 2. .

ᠠ 蠠 蠠

. , [47], . 21-27. ࠠ .

. , -, ,

.

1728 . ࠠ

1727 . ,

`` '' .

  蠠 ࠠ ࠠ

.

 

. ,

.

(Abbe Conti). , ,

.

 

  . (M. Freret) 렠

, .

䠠 堠 렠 ꠠ 󠠠

G. Gavelier', , 䠠 . ,

1724 . .

. 1725 ,

. ,

.

 

. Gavelier

. .

27 1725 . .

. :

 

' '

Abrege de Chronologie de M. Le Chevalier Newton, fait par lui-

^

-meme, et traduit sur le manuscript Angelois. (With observation by

'

M. Freret). Edited by the Abbe Conti, 1725.

 

11 1725 .

(Transactions of the Royal Society, v. 33, 1725, p. 315),

. Ѡ Father

Souciet 1726 , ,

.

 

.

, ,

. 1727 ,

.

 

`` ''?

 

. ?

 

XVIII .

,

: `` '' .

, ,

.

.

`` ''

`` '' :

 

``, 堠 ,

,

, ,

. - , ,

``'', ``'' `` '',

, ,

'' (. , ``

''. , - , 1995, . 63).

 

(  ) 堠 㠠

.

( ).

. . ,

. 蠠

. ,

.

 

4.

 

. VI

. ., .

-

, .

,

, . ,

VI . ., ,

.

 

4. 1.

. . ⠠ (1854-1946) --

-. .

 

-- --

.

I. --

ࠠ ࠠ ࠠ .

. . . . ,

, ,

[53], . 6.

 

. . .   1881

,

, , , ,

. 1905 , 25

. 堠 頠 頠

- ;

-- - . .

ࠠ 렠

.

 

頠  頠 蠠 (

)

.

 

1922 . -- ,

.

堠 蠠 ., ,

[53], [155-160].

 

1907 . `` ''

[161],

``'' 蠠 렠 ꠠ ,

頠 .  󠠠

300 ,

() .

,

.

 

1914 . ``'' [162],

. ,

.

 

4. 2. ``'' ``

- ''.

, 1924-1932 .

``'' [163],

: `` ⠠ -

''.

 

, ,

堠 (⠠ 젠 젠 )

. 堠

,

,

, .

`` ''.

, , ,

,

.

 

  , ⠠ 렠 

, , , ``''

.

 

[163]

, 蠠 頠 蠠 ⠠

. 堠

, .

 

.

 

, , ``

- (de Arcilla) XVI

Programma Historiae Universalis Divinae Florac

Historicae, ,

,

㠠 (J. Hardouin, 1646-1724),

󠠠 ࠠ

XVI ... -

1902-1903 `` '',

,

, --

''

[163], . 2, . VII-VIII, .

 

-

(1842-1901), ,

Rise of English Culture, London, 1904.

 

5.

5. 1.

(.,

, [170]) (),

[169]. ,

, : ,

. . - .

, ,

, ,

,  蠠

. ,

. ,

,

. ., , [169].

 

5. 2.

⠠ 렠 󠠠

.

.

, ``''.

 

  ⠠ [163]

, , 䠠 젠 堠

,

, , ,

,

( ).

,

`` '' ,

, ,

.

, , ,

.

 

1) , :

,

,

.

 

2) ,

( 2-3 ). ,

2- ( )

, (

). ,

900-1600 . .

 

, ,

300-1800 . . ,

렠 堠 500-1600 . . .,

, .

, [163], . . [1]

, 400-1600 . .

 

, `` '', [163]

, 400-900

. . ,

( ࠠ

), (, )

900-1700 . .

 

900 . ., 400

. . ., [163],

頠 񠠠 蠠 

, 1300

. . -- .

 

. . . ``

'', ., ,

1990, [1].

 

6. .

-

6. 1.

,

, ,

. Ƞ ꠠ

. ,

-頠 砠

, .

- ,

.

 

ࠠ . 젠 젠

- ,

, .

堠 , 堠 

򠠠

. -

,

, .

 

.

-- .

 

6. 2.

A B

P X, () X(T),

T.

X(T),

X(T).

 

,

T, -- .

vol X(T)

X (. 1). Y,

, , ,

. X Y --

.

 

? -

,

? , . , ,

.

 

-- ,

.

, ՠ .

, Π Š

. C(T)

, T . --

`` '' (. 2).

, ,

.

 

.

 

, ̠ Π Π Π

, .

 

, - M

( B . 2),

C (T), , ``''

M

M T.

 

, C (T) -- ,

M

, (A, B) M.

 

, ,

.

 

C (T)

M

(A, B), C(T).

 

, 堠 ,

C(T) 蠠

. .

 

X Y,

(A, B),  ,

ࠠ  蠠

, (A, B).

 

X M,

C (T). Y N, ,

M

, M, C (T).

N

 

, `` ''

,

(A, B),

, .

 

, ⠠ vol X(T)

, C (T).

M

 

, vol Y(T)

, $C_N(T)$.

 

C (T)

M

C(T). , C (T)

N

C(T). ,

vol X(T) vol Y(T) ,

(. 3).

 

, ,

(. 4-). , ,

.

 

1) Y , Ҡ

(, )

, Ƞ ՠ

(. 4-).

 

2) Ƞ Ƞ ՠ Ƞ Y , Π ܠ

, ՠ   ՠ ɠ  

(. 4-).

 

, ⠠ ⠠

. , ,

X

Y, .

 

, ,

(

).

 

頠 蠠 ࠠ

,

.

 

.

 

, ,

. , ,

- ,

,

.  ,

, .

 

蠠 頠

, 蠠 ⠠ ⠠

,

,

.

 

6. 3. .

,

, , ,

. ,

, ,

,

.

 

- ,

, ,

, .

, ,

,

,  ࠠ

.

 

,

, ``-''. ,

``'' --

,

.

. . [1] [137].

17, 1 .

 

蠠 蠠 堠 ⠠

- .

-.

 

ՠ

(, ),

.

ࠠ - (), --

, () ,

.

 

: ,

- ? ,

, ?

 

: ʠ Π ܠ Π

- ?

 

젠 Ϡ ߠ ,

``-''. . [1].

 

-, ,

, Ƞ .

, Ƞ Ƞ , ՠ ޠ

̠ Q, ՠ Π ,

.

 

, Q, ֠

Ҡ Π ՠ Π ,

Π Ѡ Ƞ ۠ Š ̠

. , ߠ ʠ ޠ ՠ ,

,

, .

 

: Š Š .

.

 

,

. 򠠠

.

,

, .

 

,

- Q. Q-,

Q-.

 

( ,

) K(Q, Q).

,

. K(Q, T). ,

(

), .

 

, ``'',

-- K(Q, T), Q .

Q .

.

 

Ƞ Ƞ ɠ Ƞ -

K(Q, T) . Q

, Q -- ɠ ̠ ,

, (. 5).

 

( . 5) .

.

- ,

Š Ƞ

. [1]

. . 5

.

 

6. 4. ߠ

ࠠ ࠠ 蠠

- ( ),

.

 

- ՠ

- . X(Q)

K(Q, T) . K(Q, T) (

Q T)

{} n n, n -- .

{} , . 6.

 

-- ,

-- ;

( ) , .

 

,

K(Q, T). , {} .

 

s

{s} ( s --

, s),

,

, . 5, {s}

. 6.

 

,

,

. `` ''

. . 5 [1].

 

.

Y, ,

- (, ), ,

頠 ࠠ -, 젠 ꠠ

. ,

Y?

, ,

.

 

. Y

, Y - Q.

, .

Y.

, Y ,

. , Y.

 

. . 5 [1].

 

6. 5. .

,

. (, )

, - (). 蠠 ⠠

,

, ,

, , 㠠 .

,

: Q R. Q R.

.

, K(Q, T) K(R, T) , . 7.

 

. ,

.

K(R, T) , X(R) ``

'' -- X(Q). ,

. 5 ,

. ,

, ⠠ 젠 蠠 ,

,

. 7, ``'', 堠 ,

( ),

. ,

( . .).

 

. . 5 [1].

 

.

堠 頠 砠 ,

頠 ⠠ ,

. .

XIV-XX ,

.

 

7.

7. 1.

,

,

, ,  . ,

. [1].

. ,

.

.

䠠 ,

.

 

,

, . . 8

, . 9

.

. ,

,

, .

 

``''

. , , ,

.

 

7. 2.

,

, 젠

.

 

, , 4000

. . 1900 . . ,

, , .

,

蠠 -.

蠠 . .

 

, .

 

,

,

, , 堠

, (

), , , ,

.

 

, `` ''

, ,

, 堠 ,

.

 

, ,

.

 

7. 3. : `` ''

.

, 頠 . .  ⠠ [1],

.

 

-,

.

. ,

, ,

, -- .

 

砠 . 9, 堠

. , Ҡ ( )- 13 ,

-- 4 . .

 

. ,

Ҡ 젠 젠

20-30 , -- 300 .

. , 300 550

. . , , , ,

(. 9). ,

, , ()

, , , .

 

, ,

300 550 . . .,

, , . .

 

: , ,

,

, .

 

ʠ , 堠

, .

 

,

. 蠠 砠

( ) - , , , ,

1 2 3 4

. 9, ,

, , ,

-ࠠ . 堠 ,  蠠

-蠠 Ƞ

.

.

 

, -

333 ,

1053 , -- 1778

.

 

, `` ''

, ,

- ,

Ƞ ՠ Ƞ ՠ

.

1

.

Ѡ ( )

1

330, 1050 1800 .

 

,

.

1

 

,

ࠠ 򠠠

`` ''.

 

: 蠠 堠 ,

. . . ,

.

 

,

, [1].

,

, ,

X-XIII . ., XVI

. . ,

,

. ,

( XVI - XVII ..)

.

 

: `` '',

?

 

: - .

1

, , Ѡ `` ''

2 3 4

. . ,

1

, (),

`` '' ( ),

.

 

7. 4.

,

.

 

XIII . ., , ,

.

 

ࠠ ࠠ

, .

`` '' -

, , Ѡ

2 3 4

330, 1050 1800 .

.

 

, . . .

, ՠ . .,

. . XVII . .

 

. ., , ``

'' ``'' ,

X-XVII . . ,

X . .

``'' , X-XVI

. .   , `` ''

, , ,

.

 

`` 頠 ''

,

. ``''

( )

IX-X . . ( ), -- VIII-IX (

-- ).

 

8. .

`` ''

 

-

. ,

,

, .

,

``''.

 

1980

1. . .

//

. -- . : . -- 1980. -

. 15. -- . 99 -- 124.

2. . ., . .

-

. -- . : .

``'' (). -- 1980. -- .

1 -- 36.

3. . .

// .

. -- . : -

-. -- 1980. -- . 161 -- 166.

 

1981

4. . .

//

3-

. -- . :

- . . -1981. -

. 2. -- . 211-212.

5. . .

// . -1981. -- . 258, N 6. -

. 1326 -- 1330.

6. . .

//

. -

: -

. . -- 1981. -. 63. -. 136-150.

7. Fomenko A. T. The jump of the second derivative of the Moon's

elongation// Celestial mechanics. -1981. -V. 29. -

P. 33-40.

8. . . -

. (). -- . : . .

. -- 1981. -- . 3672. . 9/XI -- 81 .

N 7201. . 1-100.

English translation: Fomenko A. T. Some new empirico-

statistical methods of dating and the analysis of

present global chronology. -- 1981. -- The British

Library, Department of printed books. Cup. 918/87.

 

1982

9. . .

//

. -- . : - -. -

1982. -- . 20. -- . 98-113.

11 . ., . .

-

// -.

. XV. ,

. -- . : -

-. -- 1982. -. 576. -- . 24-43.

 

1983

12. . . -

//

. -- 1983. -- . 268, N 6. -- . 1322-1327.

13. . .

//

. -- . : - . -- 1983. --

. 21. -- . 106-152.

14. . .

//

. -- . : - .

. -- 1983. -- . 86-109.

15. . ., . .

//

.

. -- . : . -- 1983. -- . 101-107. --

English translation: Fedorov V. V., Fomenko A. T.

 

Statistical Estimation of Chronological Nearness

of Historical Texts // Journal of Soviet Math. -

1986. V. 32, No. 6. -- P. 668-675.

16. . . //

. -- 1983. -- N 11. -- . 85-92.

17. . .

// . -

. : - -. -- 1983. -- . 21. -

. 40-59.

18. . .

//

. -- . : - -. -- 1983. -- .

22. -- . 40.

 

1984

19. . .

//

-- . : - -. -- 1984. -- . 24. -

. 49-66.

20. . . -

//

.

 

. -- . : . -- 1984. -- . 154-177.

21. . .

//

``

''.

-- . : - . .

. --

1984. -- . 135-136.

 

1985

22. . .

// :

. . . .

 

-- . : . -- 1985. -- . 49. -- . 335-342.

23. . .

// 4-

. -- . : -

. . -- 1985. --

. 3. -- . 246-248.

24. . ., . . 蠠

//

. -- . :

- . -- 1985. -- . 22. -- . 119-131.

 

1986

25. Fomenko A. T. New empirico-statistical dating methods and

statistics of certain astronomical data//

. .

-- . : . -- 1986. -- . 2. -- . 892.

26. . ., . .

//

. -- . : . -- 1986. -

. 107-129.

27. . ., . ., . .

//

.

. -- . : . -- 1986. -- . 33-45. -

 

1987

28. . .

//

. . -- . : .

-- 1987. -- . 115-128.

29. . ., . .

``'' ( ``''

XVI -- XVII .)//

. -- . : -

. . -- 1987. -- . 163-181.

30. Fomenko A. T. Duplicates in mixed sequences and a frequency

duplication principle. Methods and applications//

Probability theory and mathematical statistics.

Proceedings of the Fourth Vilnius Conference

(24-29 June 1985) -- VNU Science Press, Utrecht,

Netherlands. -- 1987. -- V. 1. -- P. 439-465. -

 

1988

31. . ., . .

//

. -- . :

- . -- 1988. -- . 23. -- . 104-121. -

32. . ., . ., . .

//

. . -- . : . -- 1988. -- . 59-

-78.

33. Fomenko A. T. Empirico-Statistical Methods in Ordering

Narrative Texts// International Statistical

Review. -- 1988. -- V. 56, No. 3. -- P. 279-301.

 

1989

34. Fomenko A. T., Kalashnikov V. V., Nosovsky G. V. When was

Ptolemy's star catalogue in ``Almagest'' compiled

in reality? // Preprint. No. 1989-04 / ISSN 0347 --

2809. Dept. of Math. Chalmers Univ. of Technology,

The University of Goteborg. Sweden.

35. . ., . ., . .

,

``''. --

.

. 1989, . 3, ,

, . 271 -- 272.

36. . ., . .

. -

.

. 1989, . 4, ,

. . 111 -- 112.

37. . ., . .

. --

. . .,

. . 1989. . 161 -- 180.

38. . ., . .

. -- .

. . 1989 .

``''. .

. 138 -- 148.

39. . ., . ., . .

. --

. 1989. . 307, N 4. . 829 -- 832.

English translation: Fomenko A. T., Kalashnikov V. V.,

Nosovsky G. V. Dating the Almagest by variable star

configurations. -- Soviet Phys. Dokl. 34, 1989, No. 8,

pp. 666-668.

40. Fomenko A. T., Kalashnikov V. V., Nosovsky G. V. When was Ptolemy's

Star Catalogue in Almagest compiled in Reality?

Statistical Analysis. -- Acta Applicandae

Mathematicae. 1989. v. 17, pp. 203-229.

41. Fomenko A. T. Mathematical Statistics and Problems of Ancient

Chronology. A new Approach. -- Acta Applicandae Mathema-

ticae. 1989. v. 17. pp. 231-256.

42. . ., . .

(

). --

. ., . 1989. . 112-125.

 

1990

43. . ., . ., . .

. -- ``, .

''. . 23, 1990. . - ``''.

. . 78 -- 92.

44. . ., . ., . .

``''. -- ,

. 313, N 6, . 1315 -- 1320.

45. . . . -- - ``''. .

1990. : . . ,

, . . 7, . 1 -- 45.

46. Fomenko A. T., Rachev S. T. Volume functions of historical texts

and the amplitude correlation principle. -- Computers

and the Humanities. 1990, vol. 24, pp. 187-206.

47. . .

. (

, ,

). -

, - , 1990.

48. Fomenko A. T., Kalashnikov V. V., Nosovsky G. V. Statistical

analysis and dating of the observations on which Ptolemy's

``Almagest'' star catalogue is based. -- In: Probability

theory and mathematical statistics. Proc. of the Fifth

Vilnius Conference. 1990. Moklas, Vilnius, Lithuania:

VSP, Utrecht, The Netherlands, vol. 1, pp. 360-374.

 

1992

49. A. T. Fomenko, V. V. Kalashnikov, G. V. Nosovsky. The dating of

Ptolemy's Almagest based on the coverings of the stars

and on lunar eclipses. -- Acta Applicandae Mathematicae.

1992, vol. 29, pp. 281-298.

 

1993

50. A. T. Fomenko, V. V. Kalashnikov, G. V. Nosovsky. Geometrical and

Statistical Methods of Analysis of Star Configurations.

Dating Ptolemy's Almagest. -- CRC Press. 1993, USA.

51. . . . . (

.

. ).

-- , - - - ,

1993.

52. . . .

? `` ''? --

. . ``

''. , - . -. - ,

1993, . 288-394.

53. . . .

. ( ? ). . --

, - - - ,

1993.

54. . . , . . .

? -- . .

( ? ) -- ,

- . -. - , 1993, . 156-166.

55. . . , . . .

. -- . .

( ? ) -- ,

- . -. - , 1993, . 167-197.

 

1994

56. A. T. Fomenko. Empirico-Statistical Analysis of Narrative

Material and its Applications to Historical Dating.

Volume 1: The Development of the Statistical Tools.

Volume 2: The Analysis of Ancient and Medieval

Records.

Kluwer Academic Publishers. 1994. The Netherlands.

57. . . , . . .

. --

. . 34, 1994, . 205-233, ,

.

 

1995

58. . . , . . .

, .

1: .

2: .

-- , 1995, - -

.

59. . . , . . , . . .

``''.

. -- , - ``'',

1995.

 

 

 

1'1'1

 

* 1.

 

1.

`` ,

! -- ,

, !

,

,

.

, ,

! ''

 

. `` ''

. [80], . 6.

 

1.

1995 .~.~ . .

`` ߠ ɠ Ƞ , Ƞ

''. 1 -- . 2 -- , . . [5].

.

,

.

 

[1-4]

``

'', , ,

, . .

 

, ,

, 頠 蠠 蠠

. ,

,

. --

. [1], [2], [3], [4], [5]

,

`` '',

. ,

`` ''

.

 

, ``''

.

. . . ,

,

.

 

``''.

`` '': , . .

[1-5], ``''

: ,

X XVII . .

 

X-XIII ⠠

, --

, --

() XIII-XVII .

, ,

, - .

 

. . .

[1].

 

XIV-XVI . .

, -

, [5]

.

 

,

, 堠  렠

XVI

. . ( ). . [1-5].

 

IX-X

. . , 300 ,

-- X XIII , -- `` ''.

,

,

-- XIII XVII . .

[5].

 

, [5].

 

()

`` '' ,

[5], 1613 1917

. .

 

1'1'2

2. .

 

, ,

,

[5].

 

. ,

. ,

`` ''.

 

--

- 堠 .

, ࠠ (? ? ),

, ,

.

 

XIII

, -- ,

, , , . [5], [124], --

, ,

. ,

.

 

,

, XVII ,

,

. , - ,

--- , , Š

XVI , [5].

 

, ,

XII-XIII . ., , [8]. .

`` '' , 1989 .

 

, `` '', -- , -

蠠 蠠 蠠 ,

.

 

. ?

 

: Π

. ,

Ƞ Ƞ ɠ ޠ . ࠠ ࠠ

.  ,

, . . `` '' [8].

 

.

 

,

--

. , -- Π

.

 

, ,

-- - , -- -

.

XVII . : ,

, .

 

. , XIX

``'' ``''

. ,

. : `` (), (:

)'' . . -- . [21] ``''.

 

,

-- . ,

- [178], . 409. , -- ,

-- , ,

- [82], 1, . 227-228.

 

, , ``

(Erdinidsu) 1585 (

- - .)

'' [82], 1, . 228. ,

XIX ,

. ,

,

[82], 1, . 228.

 

-- ,

, -

,

.

 

.

. [5].

 

1) ``- '' Π Π ̠

  ̠ . Š ۠ ܠ

.

 

2) - = ,

-- , Š

ܠ ܠ   Ӡ Π Π ,

.

 

3) , Π

, , Š

() , Š

. Ӡ Š Š Ƞ

.

 

4) - Ѡ XIV

XVII . Š ߠ ܠ ɠ

XVII . Š ɠ

Š Š , -- ̠ Ǡ ՠ ˠ

``'', -- Ƞ Ƞ . Š

- Š ``

''. ʠ Ƞ Ƞ

- . ܠ

().

 

5) ɠ Ƞ ܠ ``ߠ '',

. ܠ Ѡ

- .

. Π ܠ ̠ -- Π Π

. , Ƞ

. ,

ߠ -۠ Ѡ Š ̠   Ƞ

-- , Ƞ ``

''. Ƞ ̠ ߠ ߠ ߠ -

, -- , --  

.

 

`` '',

, ̠ ̠

-- . ``

'', -- , , --

. ,

-- .

 

, `` '', ,

,

- =

. 堠 ࠠ

.

 

1'1'3

3. -

 

``''.

, -- [124], -- --

, ``''.

- = . ``

'' -- `` ''. ,

[5].

 

``'' -- -.

.

 

, ``-

'' .

 

``

, ,

. ``, -- , --

, , ,

,

, : , Ƞ Ѡ ,

'' '' [8], . 31.

 

``

'' [8], . 22.

 

`` ,

... '' [8], . 39.

 

``

 

, ՠ ...

... ࠠ 頠

, , .

... ՠ

(! -- .) ,

'' [8], . 40-43.

 

-- .

 

, ,

``- '' --

. ,

- . -

``'', , ,

: `` ,

ޠ '' . . Π ,

`` '' .

 

, , `` ࠠ ࠠ ⠠

蠠 蠠 ࠠ -''

[8], . 35.

 

, Ƞ

-, `` '' = ,

, , -- , -

-- .

 

,

,

``'' .

 

, , , ``

(- ! -- .)

.

,

.

,

'' [8], . 36.

 

.

 

,

ࠠ 頠 堠 . 堠 .

``'' , --

, , --

Š .

, .

 

堠 堠 : Π

- .

=

: . . --

.

 

``''

.

, -- ࠠ

. .

, , .

-- ,

[8], . 30. ..

[124], ``

''. , -- ``''

``''.

 

,  ࠠ ,

XIX ``''.

-- .

-- ``'' .

 

`` 25 ,

400 ...

,

...

,

,

'' [8], c. 42.

 

.

- ,

: , . . ``

'', , , ,

ޠ , ,

, . .

 

, ``''

堠 蠠 , ꠠ ꠠ ࠠ ``ࠠ

-'' [8], c. 35.

 

: ``-'' -- ,

, XVI .

XVI 蠠 ``''

``''.

 

-, -- ,

967 . ., -- `` '' : ``

, .

(: --

-- .)...

... (? -- .)

( ? -- .)'' [9].

 

: `` ,

, -

'' [8], . 8.

 

: `` ``'' ,

蠠 렠 蠠

'' [8], . 17.

 

`` XII

, ``ՠ ''... ''

[8], . 16.

 

. . [5].

 

`` '' , ``

,

.

''

[8], . 33.

 

, ``

, ,

... ,

( , ,

-- .).

'' [8], . 33.

 

, ,

- ɠ .

, ,

, `` '' ,

, Π

?

 

,

-- .

, ,

ꠠ , ``'' [68], . 534.

: = .

 

, --

``'' = . Ӡ

``''. , = , ,

.

 

1'1'4

4.

4. 1. `` ''

 

. . [124] `` '',

-- . 2, 3, 4 , -- , :

 

) , --

, -- XVIII . ,

, ,

.

 

) `` '' 堠 堠

. , ,

, . .

 

) `` ''

1204 ,

.

 

``'' : 1204 .

 

4. 2.

-- ?

,

, , , , --

XVIII .

 

, - 砠

. , ``''

, , , ,

, -- , --

``'', . . [77].

 

, ̠ , 1917 ,

ՠ ,

``'' ``''.

, ,

. , `` '' ,

, [77], 1, . 59-70.

 

,

.

 

  (1686-1750) -- ,

. 1720-1722 1734-1737

, 1741-1745 -

[60], . 1303. , ,

, --

, -- . . [77].

 

Р (1735-1800) -- 頠 ,

; 1761 1767 . Ѡ 1769 -

(

1768 ). . [60], . 1511. ,

젠 頠

, ``

'' [123], 2, . 7. . .

 

(1705-1783) -- .

-- 1725 . `` ɠ (

? -- .) (

)'' [60], . 803.

 

Р (1694-1738) -- 頠 ,

, 1725-1738, ``

'' [60], c. 100.

 

,

--  . 堠 ,

, ,

, .

 

:

? ߠ

?  

?

 

.

 

,

.

 

``'' -

, , - . ,

,

, -- .

. ,

, , [77], 1, . 54.

 

`` ... ``''

... , ``

'' ... ``''

Π ...

,

, ʠ ʠ Ƞ ՠ ɠ ( -

.), Ƞ ߠ , Ƞ ՠ -

``'' Π Ǡ Π ߠ

, Š ( , ,

-- .) ... '' [77],

1, . 56.

 

[77] ``

`` '' . . .

, ``'' `` Š Ѡ ,

, , ... Ƞ ``

,

( -- .) , Š ''.

, ߠ ,

,

``''

`` '' '' [77], 1, . 56.

 

, , ``''

.

 

, ``'' -

,

. `` 頠 ``

'' 1746 .,

... ''

[77], 1, . 59.

 

, ``'' Π Š

`` '', .

``'' , (

) : ``Π

̠ '' [77], 1, . 108. ,

, -- -

.

 

``'' , :

`` XVIII ,

,

, ՠ ՠ

'' [77], 1, . 51.

 

, , -- , 頠

,

XVIII . , ``

, Š ܠ

'' [77], 1, . 53.

 

. , `` 蠠 젠 (

젠 頠 頠 )

, '' [77], 1, . 53.

 

``''

, ``-''

?

 

-- . ,

XIV-XVI ,

`` Ƞ

, '' [77], 1, . 53.

 

, Ƞ Π ۠

XVIII , . ,

XIV-XVI , ,

= ,

, , -

.

 

.

 

.

 

.

 

, ,

-- -- Š ,

- ``''.

 

, ,

`` '' ,

[5].

-- --

ɠ .

. , -.

 

.. :

`` -- ( ---

.) ...

... ,

... ... , ... --- ''

[6], . 120.

 

, ---

. .

. ,

, --- ``''

.

 

4. 3. .

 

[6], . 188-191:

 

) XVII

, .

 

) XVIII ,

,

, ,

.   ! ,

, , ``''

. ,

-ɠ .

-- , -- `` ''

- I.

 

1'1'5'1

5. -

`` ''

 

5. 1.

 

`` , ՠ

... -

, Π , --

XIII '' [89], . 3.

 

ܠ Ҡ Ǡ ߠ ɠ

( Ƞ ) ʠ

`` ''. ,

.

`` ''

.

 

`` Š Π

'' 1989 [89], . 3.

, Π -- Π . ,

`` 1767 , (

頠 -- .)... 

, , . ....

1902 頠 ꠠ ... 렠 ...

( )'' [89], . 3.

 

1989 , , 38-

, .

. ``

'' 1841

[60], . 1028.

 

1841 1921 24 .

27- 1949 , 堠 

. 40- .

38- .

 

?

 

, , , ,

, -, 蠠 ,

, , ,

.

 

,

.

200 .

 

, ,

,

. , Š ɠ

, [25], . 540. Ƞ

. ɠ XVI

. -- , XVII

[5].

 

ߠ ߠ ܠ Ѡ

?

 

, ߠ

, .

-- 9 ,

1567 [60], . 718. , , 16

, .

, .

 

? ,

, 3000-

, , .

 

5. 2.

 

[89], . 3.

 

, ,

-, 頠 . ꠠ ,

-- ̠ ̠ XVIII

.

 

.

 

,

[123], 2, . 5-6, , -- ,

, -- 1711 ,

``

.

1711 '' [123], 2, . 6.

 

, ,

XVII . 1711

, [123], ࠠ

.

.

, XVII

[123], 2, . 5.

 

, 1758 ,

(1756-1763 ) ⠠

, [123], 2,

. 3.

 

`` 1761 ...

Π Π ɠ Ǡ

. -. '' [123], 2, . 6-7.

,

1802-1809 [123], 2, . 7.

 

, Š ,

- . ``

1812 '' [123], 2, . 7.

 

, - , --

, [123] ,

-- ``ʠ ɠ Ƞ ߠ  

. . ...   1814

ࠠ ࠠ 頠 頠

. . , , ߠ Š ,

'' [123], 2, . 7.

 

ܠ . ,

.

`` . . ''

[123], 2, . 7. , ,

3 , ,

. .

- .

 

.

 

-

, [123] - .

. - Π Š ɠ

, ( ) .

 

: ,

?

.

 

5. 3.

 

`` '', -

, -- XV ,

, , , ,

, -- [89], . 3.

.

 

,

XV, XVIII .

 

,

. ,

``a'', ``b'' ``c''. , -- , -

.

[89], . 3.

 

,

XVIII .

, XV .

XVII ,

, - .

 

, , --

, , XV , -- ࠠ

- -. ,

--

.

.

 

, . . , ``

- 堠

... ,

, .  

236 239-243, 237,

238, 244 '' [89], . 3.

 

, 

[123], ( 236)

-- -, .

 

, -

, ܠ

.

 

-- . ?

 

,

̠ .

. .

 

, ⠠ 蠠

- ,

XVIII .

 

XVIII ,

1711 . . .

 

, - , ,

XVIII ,

, -- .

-

`` '' .

 

1'1'5'4

5.4.

 

5.4.1.

 

,

XVIII . .

.

 

.

 

: `` 32 , 28

8 , 6 ( 1--6 242--247), 10

( 232--241) 4 ( 248--251)'' [89],c.4.

 

, , , 堠

. ---

,

, ꠠ .

.

. , ---

.  

4 ,  8 .

, .. :

``, '' [130],.4.

 

,

, .

, 4, 6, 10

.

 

.

8, 6 ---

, --- .

6-- ,

8-- .

 

5.4.2. ``''

 

堠 .

, ,

Š : 4, 6 10. . .

 

,

.

 

--- 1, --- 251.

, . ,

. , ,

[123].

 

?

 

, --- ,

, --- . ,

. --- ,

.

    .

,

ɠ . , 젠

.

 

, ,

-- .

? ?

 

,   ̠ Π Š

. ---

? ,

--- .

 

, - ,

. ,

,

--- 젠 젠 堠

-. ,

..

,

?

 

---

. ?

.

 

, 頠 򠠠

- .

 

.

 

, 6 ,

28 8 , --- 30- 10

. , 1- 10-

--- 232. , 29 231

. Š . , ɠ

- 29 .

 

3- 28- .

8-, , .

[123], ,

.

 

,

.

 

--- ߠ

, ۠ .

.

 

,

? --- .

 

, , ,

, . :

, .

.

 

.. : `` ,

, -

, 蠠 堠 .

ࠠ 5 (-堠 ``''- .)

32 ( - --- 33-

- .), 9 (- ``'' --- .) --- 64-

(65- - --- .) . ,

8 '' [130],.4.

 

, 33- - ---

5- . 65 - ---

1- 9- . . ,

, , - 8

-

, .

 

.

 

- 8 .

- 16 . ,

.

젠 젠 2-頠 ,  .

, .

 

,

6 , ,

. , ,

. ,

? .   ,

, -

. --- .

 

.

 

ࠠ .1 젠 堠 頠

- .

, ---

-, ---

- .

- ࠠ 젠 堠 , 

``''.

 

,

-

, , : 10-, 11-

12-  -頠 , Π -

. , ۠ .

- 9, 10 11.

 

-

12. -- ``'',

``i''.

``i'', ``''. -

- ``'',

``''. --- ,

. . [123] .1.

 

- ``'', ``i'',

``'' -

``'' = ``''. ``'' .

.

 

Ѡ - ࠠ ``''

``'' .

- ``''. ``''

- .

 

, -

- . , ,

ߠ -Π ``''.

. .

 

- 12 --- ``'' 11.

.

``'' ``'' - ``''

, -, . ʠ

.

 

  젠 , -젠

``'' =

. , ---

- , --- ``'',

``'', , .

 

, , , ,

. ,

, .

,

. `` ... ''. .

[89],.18, 12,

- 13.

 

. ,

[123],

``'' .

, --- , , ---

, --- ߠ Ƞ ⠠

.

 

,

= .

 

젠 젠 11,

- - 12.

 

,

, : `` ,

, , 蠠  ,

...'' [89],.18 [123], 11,

. .

 

頠 堠 ࠠ 頠 򠠠 12 (=

- 13) : `` 

-, -...''.

 

,

. ``...''

- 13- ,

`` -''. `` -'' ---

.

 

, ``''

Π . , , -

. :

`` -''.

 

, ,

.

 

, ---

.

.

.

 

- 9. -

9 - 10.

. . .

 

, -, ,

- . --- - 9

8.

 

, ,

. Š .

, ---

. . .2.

 

. ?

- ? ?

 

 

5.4.3. ``''

?

 

,

. --- ɠ .

XIX .

, ߠ ߠ ޠ .

ʠ ߠ Π ̠ ̠ . , -

.

 

, --- ̠ ̠ Š ---

, Š , 堠

, -

, .

 

, Π ޠ

Ƞ Π : , , ---

. .

 

.

 

- 9,

젠 젠 8, ˠ Ӡ

.

 

: -.

.

 ⠠ 頠 , 蠠

-, , .

 

: , ,

, . ࠠ ``''

 󠠠

.

`` '' .

 

Ƞ ,

---

. ,

, ``'' ̠ .

- 젠 ``''. ,

``''

.

 

`` ''

. , XIX

, ,

, ̠

. !

 

, `` '' ʠ

. , -, ``''.

, .

 

--- .

 

ꠠ 蠠 젠 ..젠 ---

. -

. ``

''. `` 3 ,

. ,

ܠ --- ... ---

.., --- 1818

.... , ``...

Ƞ Π ,

.'' [13],.15--16.

 

, . .

 

- ! 堠 -蠠

? ?

.

 

5.4.4. ``''

 

, `` ''

[60], .100. , ࠠ ``''

.

- , ( )

, -,

, (=

) , -

.

 

, --- , ࠠ

= , --- ɠ Ġ =

( )

.

 

, , ``''.

 

``'' , ,

[5].

``'', .

`` ''.

 

. , ,

[60], .100. `` '', ---

, `` '', ---

,  頠

. - .

 

, . , , ,

.. [179] .

 

,

``'' . , - ,

``'' . ,

,

: -

`` '' .

 

, , ,

. ..,

`` Š

ܠ ( ..

--- .) ...

 

砠 堠 , ---

.., --- -, ,

-, .

'' [131],.129--130.

 

.. ,

,

[131],.120.

 

.

 

`` '' ⠠

, XVIII , ---

.., ---

.  堠  ``

''. ``''

ɠ .

. ---

.

 

. 1767 , ,

, , I

1716 [130],.14. ..,

.

, .

,

.. [130],.13--14.

 

1902 .

- , ,

.

.

`` '' ---

.

. 蠠 蠠 堠

, 蠠

`` ''.

 

87 .

. 1989 .  

, .

. ,

, .

 

.

 

1989 .

 

  1995 蠠

[123].

 

, 

`` ''

- .

 

.

 

5.4.5. ,

, `` ''

 

ࠠ 젠 堠 젠 젠 8 蠠

- 9,

. . [123].

 

, ,

 

XVIII [89],.15, .``--'',

 

XIX , [123], 2, .22,

 

XX [123], 2, .22.

 

: ``... Ҡ

'' [123], 2, .22.

1767 , , , ``, ---

, --- , ՠ ,

..'' [89], .3.

 

, Ҡ , Π

.

 

[123]

.

 

, ,

. ߠ

, ⠠ 蠠 蠠 ⠠

.

.

 

= .

, ,

.

 

. .

 

`` , , ,

: `` ''.

. , ,

.

, '' [123], 2, .22--23.

 

, , ? ?

 

. .

 

, - , , ,

.

 

Ƞ Π ``'' ۠

.

 

Š

`` '', 蠠 [123].

[89].

 

?

 

, ߠ

.

`` ''

.

 

, , :

 

`` 6360, 8, ,

. ,

,

( ? --- ? --- .),

, ,

 

2242,

 

1082;

 

430;

 

601;

 

448;

 

318;

 

333;

 

318;

 

542,

 

,

, 29;

 

, 1

31;

 

1 83;

 

1 28;

 

8;

 

37;

 

40;

 

85;

 

60... ''

[89],.15.

 

Ƞ   Š Ƞ

, .

 

, ``

''

. Ƞ

. ,

.

 

``''

.

, `` ''. ,

. , , ,

.

 

, , ---

. 堠 

. . , XVIII

. ---

. , ---

, . ,

--- .

 

`` '' .

.

: `` ''. ,

, ``''

`` '' --- - .

`` '' . ---

. , ``''.

 

 

5.4.6. -

 

.

 , 

-, --- ,

.. : ``

.

,

- ... Š ʠ ߠ

'' [130], .44.

 

.

 

, ,

[130],.45. ,

-ߠ ܠ Ѡ .

, ʠ 蠠 ``''.

, .

 

, - ``'' .

?   XVIII ? , -, 

,

- , ꠠ ࠠ 頠

.

 

, ``-

, Π ''

[130],.46. , 砠 ,

, --- .

 

, ``-

... ꠠ 蠠 ''

[130],.46. , ,

.

 

Ƞ --- `` ꠠ

''.

 

.

 

`` '',

,  ,

. ,

.

 

5.4.7.

 

, , ,

, --- ,

, , .., ---

, .

, ,

. . [123].

 

, -

``'' .

... . . ..

,

. ,

,

, 堠 , ,

.. --- , (

)

, 蠠 蠠

- .  

(.1).

 

, 蠠

XVIII ,

,

, , .  

``''

XVII ( , ``

''), -

.

``''.

 

 

1'1'5'5

 

5. 5.

?

,

- . ,

, . ``

,

, '' [123],

2, . 5.

 

= , ,

XVIII .

 

: ?

 

,

ꠠ , 

XV [123], 2, . 300.

 

, .

, .

 

.

 

XV

XV .   ,

,

= = = , =

-, .

. [5]. .

 

.

 

=

. , ,

. ޠ ,

, .

.

 

-, ,

.

 

,

,

XVII-XVIII .

 

5. 6. = ?

 

,

, 頠

- [123], 2, . 300.

. 4 ``

... ,

-- (? )'' [123], 2, . 304.

 

,

.

-- .

. , -

.

 

, ,

,

[123], 2, . 300.

 

.

 

.

[5], .

[123], 2, . 300

, , --

[5].

 

( )

, XV . . [5].

. =

.

 

, -

`` ''.

. ,

-- . ,

XV

. Š

.

. .

 

5. 7.

 

, Π Ƞ

1711 I,

.

.

 

, .

,

[123]. , ,

, .

`` '' [123], 2,

. 5.

. .

 

-,

, ,

.

 

, 107 , -

118, -- ܠ Ƞ ,

, , [89], . 4.

 

, ,

, - .

.

,

.

 

, -- .

 

. ,

. , 堠

. . 頠 ,

=

.

. =

.

 

.

 

107 ,

. . ,

,

XVIII .

 

.

 

, , .

,

. .

 

,

, ,

``'' 렠

.

 

--

.

 

 

5.8.

 

, , ``''

.

 

堠 ⠠ 堠 XVIII ,

-, I

. , ,

- ߠ , ߠ

XV-XVI . ɠ

, .

 

``'' XVIII ࠠ

- ,

``'' XVII .

()  ࠠ -

,

.

``

''. .

 

 ``

''

. ``

'' - -:

, , . ,

``'' ,

.

 

,

``''.

 

, ,

蠠  ``''

. - ,

- . , ,

``'' ``'' .   堠

``'' , ,

.

 

, .

 

, -

.

.

.

 

, ,

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1'1'6

6. ``''

, [5],

. ,

. ,

``''. ``''

.

`` '', ``'' . .

 

, ,

.

- 堠 ,

. .

``'' , ``''

,

. .

.

 

, ``''

``'' , ,

-. , ,

``'' .

``'' = ``''.

, ,

``''.

 

, ,

, ``'' --

,

, 蠠

.

 

, ,

. ɠ ɠ Ƞ

, -- .

.

, , ``''

= .

, 堠 -

.

 

,

. .

,

,

.

 

``'' =

-. ,

[5].

-- . ,

, , -- .

, , ``'' .

 

,

, 젠 젠 렠 頠

.

 

1'2'1

 

2. ``'' XVIII .

 

1. I.

 

, ,

1994 . . ,

.

 

. . , , -

, -

-.

 

`` 1701-1750 . .

'', - 1993

280 I . . [66].

 

. . , ``,

50

I ``

'' ''.

 

,

1702 . `` I''

[66]. . . 1.

 

,

. , à .

[1],

--

. --

.

, , --

, -- . .

-- ( )

,

, . ⠠ 堠

.

. [1].

, -- . .

 

I .

.

 

,

,

 

.

 

, 젠

( ``'' )

Cubanse Tartari.

 

, I

-- .

[5].

 

, I

Ƞ ,

堠 - .

 

: --

, , ,

XVIII .

 

. , XVIII

.

``Š ''?

``'' ,

, ,

XVIII ,

- . , ,

, XIX .

?

 

: --

, .

 

, ,

``''

[5]. , -,

.

 

, , -- , --

.

 

1'2'2

2. ?

`` '',

: Moskowiae PARS. . [66] . 1.

 

, PARS, ,

.

 

*{ , ,

``'' . ,

``'' -- ``''. ͠

, .

, ,

, . . [1, 4, 5].

 

, -- , -- -- -,

-, -, . }*

 

, 1702

-- Zee Paless Meootiss, ,

. , XVIII I

.

 

, --

1699-1700 . . [66] . 2.

 

.

. , , .

 

.

.

 

3. - I

, XVIII

[66] --

XVII-XVIII , , --

-. , ,

I -.

--- , ,

-

.

 

-

-, ̠ .

, - ɠ ,

, . [5].

-- - , -

. -- , ,

``''. , - ().

- .

 

-

--

. , - .

 

1'2'4

4.

. .?

,

. . [66] . 3.

 

, 1741 1762

, -- . .

 

:

 

``. ...

ߠ Π 740-

... 750 . `` . [66].

 

, , XVIII

1740

1750 740 750 . Ƞ ,

: 740 --

, 750 -- .

, XVIII ,

VIII . .

. `` ''

--

1000 .

.

 

. .  ⠠ 堠 [1] 렠

. 1,

``'',

I, ``'' (I). I

,

. , I

, . I

, XI .

 

, I. 740 `` 740

'', 740 . ,

- I

.

 

-- ``

1750 .

''. . [66] . 4.

 

1750. , --

. ,

721 , -

, 743 . ``'' .

 

, , ``''

, ``''.  

, ``'', ``''

``'' .

, . .

, ``'' ``''

.

 

`` 1701 . --

.  

,

I''. . [66] . 5.

 

 ,

, ɠ .

`` ''. .

, Ӡ ,

, ɠ . Ѡ

- .

 

1'2'5

 

5. XVIII -

 

XVIII

-- [64], [65].

`` ''

, .

 

1755 ``Carte

de divifee en fes Principaux Etats''. . . 6.

 

-- Russie

, --

-- Moscovie. , ,

, .

Gouvernement de Moscow.

 

,

-- , , -

- . , -

, ⠠ 堠

- = .

``'' = .

 

Ƞ

: Gouv-T de KIOWIE, `` ''.

, XVIII

. , ,

``''. ,

-- .

 

, Š Š   ̠ Š

, ,

- -

.

 

, ,

-- Petite Tartarie. ,

`` '' -- Cosaques

Zaporiski. ,

ɠ .

, --

.

 

, Π Р Ƞ   ̠

XVIII .

 

-- Konigsberg -- Dantzick

RUSSE, .

, -- PRUSSE.

RUSSE. P.

 

, .

 

, Russie Noire

--

Lemberg'. ,

.

 

1754 : ``III-e Carte de

l'Europe 1754''. . [64], [65] . 7.

 

: ,

, . --

, -- , -

,

-- , -- 75- ,

-- .

 

 

 

1'2'6

6. XVIII ?

 

,

- 1480 III .

, , ,

240 ,

. -- ܠ

, , ɠ Ƞ

``-''.

 

. ,

- ,

.

 

?

 

-- 

XVIII ?

-- .

 

, ``''

, -- .

 

.

 

XVIII ``

''.

 

XVIII -

?

 

. 堠

.

 

1754 ``I-e Carte de

l'Asie''. . [64] . 8.

, -- , ,

. ., -- ``Emperie Russienne''.

:

 

GRANDE TARTARIE,

 

. , 

= ,

 

-.

 

,

-.

 

,

 

= -

 

.

 

?

 

򠠠 ,

``- '' --

300 .

, ``-''

?

 

. ``''-

-- -

--

, XVII .

, --

[5] `` '', --

頠 頠 蠠 񠠠

`` ''.

 

,

`` -,

''. ``'' =

.

 

, , .

 

 頠 ,  ``''

- -

. - ˠ Ӡ

.

 

,

. , ,

. , ,

. , ,

- Emperie Russienne GRANDE TARTARIE.

 

- .

`` ''. ꠠ 堠

蠠 頠 ``-'' .

, : -

- . , ``-''

, 堠 Ƞ 蠠 ࠠ 젠 堠 ,

-, .

 

XVIII .

 

.

 

, , `` '' -- ``Carte

de l'Empire de Russie en Europe. 1755''. . [64] . 9.

 

GRANDE

TARTARIE = - .

 

XVIII -- ``L'Asie dresse sur les

observations de l'Academie Royale des Sciences et quelques

autres, et Sur les memoires les plus recens. Amsterdam. Chez R. &

J. Ottens''. . [65] . 10.

.

 

`` '' -- Moscovie

Europeane.

, -- ! -- GRANDE TARTARIE,

= ``'' . , Ƞ Grande

Tartarie Š . -

Tartarie Moscovite, --

, -- .

 

, = Grande Tartarie

`` '' -

 

-- Tartarie Independante,

 

-- Tartarie Chinoise,

 

,

 

-- , .

 

``

''. -- ``'', .

[5]

, ,

`` '' . -,

``Etats du Grand MOGOL''.

-- 20- .

 

, -

.

, `` ''.

.

XVIII .

 

1'2'7

7. ?

. . ``:

, '' [28].

 

1) , XIX

 

.

 

-: .

 

2) ,

 

ʠ . ߠ ɠ ,

- = - .

 

. . .

 

``

Ƞ 1240 ...

頠 , 堠 ,

, = ,

( ).

,

.

.

 

( ``'' -

.) ߠ Π Π ɠ ۠ XIX .

̠ ̠   ̠ Š ̠

- XVII ,

. ,  ɠ ʠ Š

Š ߠ ߠ .

Š Π Π Ӡ

, '' [28], . 5.

 

?

 

.

 

`` XIX

, .

,

, ɠ ``'', ɠ

( ), ޠ ˠ Š

- '' [28], . 5.

 

.

 

,

Ƞ ܠ Š Š ɠ , -

.

 

. 2, :

 

Russia Alba sive Moscovia,

 

`` ''.

- :

 

`` ''.

 

[29]. . [28], . 9.

- .

 

, ,

``'', 1240

, , ,

-- . 1240 -

, -- ``'' .

 

,

-, `` '', .

, . . [27].

 

1'3'1

 

3.

`` . .

( )

. :

,, ,

``''

. . .

. ., 1834, . 6.

 

1. `` ''

1. 1.

,  ,

-- , .

 

, .

 

XIX . .

:

 

`` ( )

, ,

: , , ,

,

, .

, , :

...

 

--

, --

( XVI ). , ...

,

, ,

'' [54], . V-VI.

 

Ƞ : `` , , ``

'' ( ):

. . , , ࠠ

?... , ( ):

, , . Ƞ

. : ,

, (-), ? ''

[54], . VII-VIII.

 

`` 1780 :

) ,

B) ,

C) ,

D) ,

E) '' [54], . VIII.

 

, `` '' ,

, XVI . .

 

:

[54], . 2, ,

, [54], . 73-74.

 

``ʠ , ՠ :

, ...

'' [54], . 6.

 

, .

 

. , (

) -

 

.

 

. . : `` . .

(ߠ ) .

: `` , '' '' [54],

. 6.

 

, [5] -

ɠ Ƞ

.

 

,

`` '' (. 1). ,

, `` ,

ՠ XIV ,

. . '' [54], . 4-5.

 

, -- : -

-- .

 

.

 

?

 

`` ( -- .)

(, , [5] -

-- .): ``

''. ̠

'' [54], . 5.

 

?

 

,

. 

? -- ? ?

-?

 

[5], Ƞ

-- Π Π Ƞ Π . Ƞ , ,

-. .

-.

 

1. 2. ?

,

X . . --

X , XI XII .

 

. . :

`` XII XIV

'' [18], . 186.

XIV [18], . 186.

 

,

.

. .

[17], . 93.

 

. 2.

 

, . . , ``. . ``''

̠ XI

'' [18], . 182. ,

, -- X .

`` '', ,

, .

 

, , `` ''.

 

, , ``'' .

, ,

, - .

, -- , -- : ,

.

 

, - .

 

, -- , --

.

 

`` ,

, Š Š Π ܠ

``'' (,   Ƞ

, , ޠ ), ̠

.

30-40- XII , --

. ``''

-- XIV '' [18], .

182.

 

`` ''

- ,

,

- ``''

XIII , 1223 .

`` '', .

 

. . ⠠ 頠

`` '' : ``

,

'' [17], . 62.

 

X-XI . , ,

. . ``

X-XI '' [16].

 

, 340

X-XI , `` 75 '' [16], . 5.

, , .

 

,

 

,

 

.

 

. `` 1000 ,

200 ; 100 ,

, ߠ ; 30 ,

,

1000, 900-800 . --

, '' [16], . 5.

 

, ,

, ,

!

XVIII -- .

`` -̠

. . '' . . 3.

 

,

: ߠ ʠ X-XI ?

Š

, , , -

. .

 

: ``

100 , , ''?

? .

 

-젠 . .

.

 

, ,

, , 

, , , .

,

.

 

,

. --

X-XI . ?

 

Š Ƞ Š ۠ .

ࠠ , ,

.

, .

`` ''.

. . : `` 

XI

Π ''

[17], . 53.

 

Ƞ  , -- ⠠

, -- , , Ƞ Ƞ

. ,

, , ,

? - .

 

-- Π Ƞ ⠠ , -

. -- ,

ߠ , Π

.

 

,

, -- .

 

Π . .

, 頠 ,

. .

, -- , -- . ``

'', .

, ,

,

.

 

XIV ,

``''.

 

: `` XIV ...

ܠ ɠ -

'' [17], . 78.

1360- 1370-

(1359-1389).

(1389-1425).

 

[17]. --

XIV . Ƞ

?

 

, , ꠠ 堠 .

ɠ ɠ , Š Ǡ ՠ

, , --

̠ ߠ ܠ

. .

.

 

, ,

. Ƞ

. .

, .

-- .

.

,

. .

.

, , .

 

.

 

ߠ XIV ̠ . .

Ƞ Ƞ , Π ܠ ޠ

. ܠ

.

X-XI . . . . [1].

 

XIV-XVIII

I

.

 

-

X-XI

[5].

 

۠ , Π Ƞ ۠ Ƞ ۠ -Π

Š Ҡ XIV Π XVII .

 

,

: ,

. .

 

X-XI

, 蠠 蠠

. , X-XI

,

300 400 , . . [5].

 

, , --

,

? ,

. .

, ۠

.

 

1'3'10

10.

 

.

(),

,

[190].

 

.. : `` 70-

() ..

, ,

... 1957

. 250

... 1963

- .....

80 ,

... ( --- .) 99 ,

... ,

... 76 ...

, ,

,

... IX-XIII

...

. , ,

.

--- (,

) --- ,

, '' [191], .149.

 

, ``

. -

, , , ...

, .

,

, ''

[191], .50.

 

: ,

, , ,

?

[191], --- ``''

. ..

: ``

,

'' [191], .51. , ,

, . ``

'' .. : ``

'' [191], .54, --- .

--- .

.. : ``

XI .

, '' [191], .54.

 

: `` XII

. , ,

. :

... ...

, ,

'' [191], .50.

 

?

.

,

. [190], .17.

`` 165...

, ,

, :

--- 45 ( : Р --- 22,

Р --- 7,

Р --- 6,

Р --- 5,

Р --- 5),

Р --- 30,

--- 19,

--- 12,

à --- 12,

ࠠ --- 11,

--- 9,

--- 8,

--- 6,

--- 5,

--- 4,

--- 2,

--- 1,

--- 1 '' [190], .17.

 

,

( ).

 

( ),

[191], .55. , ``

VIII-XIII , ,

'' [191], .55.

 

? ,

- . .

,

, . [190],

,

: [190], ---

, --- .

, , .

, ---

. , ,

--- .

, , .

 

, ,

.

.

( , --- )

, ``''

.

 

[190]. ---

, .

. (

[191]). .

. :

NRED-[C]DLT.

: N(omine) RE(demptoris) D(omini), [C(hristi)]

D(omini) L(igni). T(rinitas). [190], VIII ( ``nr''.

 

: `` ---

. '' [190], . .

 

--- , .

, . ,

---

, , ,

. , ---

.

( ).

 

.

, .

``'', ..

, -,

XVII . .

.

XVII , .

[192]. , ,

.

. ,

..

 

, . :

, ,

--- -, .

. --- ,

( ). , ,

, .

.

 

,

. --- .

--- , .

, (.

.) --- ``'' .

.

 

, ,

- (, --- -

, . ).

 

2. . ..

-. CEROL.

[24].

. (,

, ).

, . ( ,

, .

). ,

, .. (

) --- .

.

 

-

.

 

3. . ..

-. ULEN. .

. [24]. --- , --- .

, ,

. .

 

4. . .. -

LEITPRIT. . . [24].

, .

, .. . . .

[22]. , : , .., ,

, - .

--- ,

, .

 

, ,

--- .

- . ,

.

``'', ,

, .. , .

, ,

. , . .

5.

 

. ``

... .

: ,

. , ,

,

(, , . 5, ---

--- .). :

, ---

--- '' [191], . 51.

 

- ?

.

 

1'3'2

 

2.

VIII-XIII

 

[1].

.

 

,

. VIII

. . ɠ . ``

'' XIII ,

-- XV .

 

. . . ``Ѡ V

VIII

,

. VIII XIII .  

-- Š . :

,

,

.

 

  X , -- , --

ߠ ࠠ ,

蠠 (ᠠ 젠 젠

X-XI

-- .)... XV

--

III. XV Ҡ

ՠ ՠ --

'' [18], . 133.

 

, ``''

-- XIII . , ``''

XIII-XVI

, VI-VIII .

. . 4.

 

.

 

1. ,

VIII-XIII .

 

2. .

 

3. . .

 

, -- .

.

 

I-VIII Ƞ

Ƞ   Ӡ XIII-XVII .

 

-.  

:

 

-- Š Š ۠ X-XI  

.

 

, Π Š ߠ , Ѡ XIII-XV

.

 

-, 蠠

-.

.

.

.

.

 

, : ``

XIV-XVII

'' [18], . 165. Ƞ : ``

( X -- .)

-- ,

, ... '' [18], . 231.

 

3.

 

, ɠ ˠ

Š Š 1472 [18], . 54. .

 

III 1497 .

1472

III ɠ Š . ,

,

.

 

⠠ 頠

, . . , : ``

. .

XIV , Ҡ

1472 '' [18], . 54.

 

 蠠 . ࠠ

.

 

頠 頠 . . , -

, .

 

``

XIV : Π , ,

- (1339-1357) ,

1358-1380 ... Π ܠ

(! -- .) ̠ Ѡ ̠ Š

-- ...

 

(! -- .),

... Π ʠ

, .

, III

'' [18], . 54.

 

,

. . ``'' .

 

,

.

 

1) ˠ Ƞ Š ߠ

XIV .

 

2) ,

-, , .

,

-- Π ߠ . -- Š Π =

- [5].

 

3) , =

. .

 

4) -, 堠 ˠ ࠠ

-, XIV ࠠ (1339-1357).

, [5], ,

I (1328-1340). - ,

-- -, = John = = .

,

.

 

4. - -

 

.

, , .

 

`` ,

... Š

1375

, Ѡ ̠

Ƞ Ƞ ̠ ... Ҡ ߠ  

Π ... Ƞ ɠ Ƞ (

XVIII )... , (

) '' [18], . 158.

 

,

.

= ``'' = .

, `` ''.

 

.

 

, , -堠 堠 .

. . : ``Ҡ Π ,

Π Ѡ ̠ Ѡ ̠

1530- , -

Π ߠ

.

 

, -- , --

ܠ -Š

, ``''. -- ``''

(! -- .) Π Ƞ Ӡ

...

 

,

, . ,

XVI , , '' [18], . 160.

 

. . ?

 

.

, ,

 

ߠ

. , .

 

, ,

, -- .

 

,

, ``'',

, , --

, -

, .

 

-, ``'' --

Ѡ ̠ ( ``'') --

, .

,

. . [23].

 

 

1'3'5

5. - `` ''

. . : `` ՠ

- ,

,

, , ...

, Š ,

'' [17], . 96.

 

,

, . ,

, ``堠 ࠠ ࠠ III,

,  蠠

Ƞ Ƞ ܠ Š ,

: `` '', ``''

()'' [17], . 96.

 

: ``

, '' [54], . 59.

 

, ,

III, IV,

  Š XVI . 堠 ꠠ

.

. ,

-- . .

 

(? ) `` '' .  

,

, -.

 

, `` -

REX, -'' [54], . 61. ,

-

[54], . . , Š ?

- .

, , [54], . 61.

 

`` '' .

,

. , , ``

,

-''. [54], . 61,

, XVI .

 

,

 . ,

, ``''

, , ``'' -- (? ),

[54], . 120.

 

, 堠

``'' 頠 ࠠ (ࠠ

, )

[17, 54].

 

:

, `` ''

? ,

̠ ̠ ,

, . [5]

,

`` ''.

[5]. .

 

,

 Π . -,

, .

? .

 

, ,

XIV-XV [17], . 97. `` (

-- .) (? -

.) ,

  ߠ ߠ (? -- .) ܠ

۠ Ǡ , Π , Ѡ ̠

(! -- .)'' [17], . 97.

 

.

, -- 堠

, -- ,

?

.

 

堠 蠠 , 堠 ,

, -

.

 

,

XIV-XV .

: ``

:

ߠ , Š

-- '' [17], . 97.

 

, : -

̠

XIV-XV .

 

`` ; ,

Š , Π ߠ ܠ ``''... ''

[17], . 98.

 

. `` , ࠠ ,

,

: `` ( -- . . )

''... '' [17], . 98. - Š

,

. ?

 

-- .

 

. `` ``''

:

`` ''... '' [17], . 98.

 

. `` (! -- .)

 

 

III

'' [17], . 98.

 

,

XIV-XVI . ?

 

``'' - . -

堠 ⠠ =

,

ɠ , ɠ -

.

 

頠 : `` Ҡ

: -

蠠 , 堠 ⠠ 堠

'' [17], . 99.

 

-- ?

 

III `` 12-

, , , , .

...

, 㠠  .

: 12

150 . , ,

, ...

'' [54], . 48.

 

. ,

. , .

 

, 蠠 XIV-XV ,

, ,

, ,

.

 

,

-- -- XIV .

: `` ɠ

:   ՠ Š Ƞ Š

XVIII ! '' [17], . 104.

 

: ,

ޠ ,   Ƞ Ƞ

.

 

1'3'6

6. - XIV

-. ͠ Р . . ⠠

`` '' ``Š Š ,

XIV , ''

[79], . 33.

 

?

 

, `` ( -- .)

...

`` ''

`` '' . ,

...

, Š Š Š ۠ ''

79], . 33.

 

, ``'' ``'' -

. . . , ``

ޠ

,

; ɠ -- ɠ ''

[79], . 33.

 

``'',

-- , -

. , ,

, .

 

.

 

`` , ,

- '' [79], . 33.

-

[79], . 33.

 

, ``'' --

.

, .

, --

.

.

 

.

 

, . ,

ߠ Π ߠ --

, . --

, .

 

7. ?

.

 

Š 堠 ,

? ,

.

 

, , -

Š , ߠ ۠ Ƞ

. , `` '' .

 

. : ``

(-),

ՠ , ՠ Ƞ Ѡ ,...

-, ; .

-'' [79], . 33.

 

,  -

Š Ƞ ՠ

-.

 

, ՠ

[79], . 24.

 

``''

``'' . -, Π Ƞ

.

 

8. III

-

, , ,

.

 

, ,

`` III --

Ƞ Ƞ .

( ). Π

ܠ Ҡ ߠ Ƞ ˠ Π ߠ Ƞ

- '' [17], . 109.

 

.

 

,

ɠ Š .

 

: 蠠

, XIV-XV -

⠠ ⠠ 頠 頠 頠 =

``'' ?

 

, ,

, ,

-- .

 

,

, - XIII

۠ Π ܠ   .  ,

, 1241 ,

=

IV [19], . 8.

.

 

, , -,

-- XIV . ,

- ``'' =

``'' .

 

,

, , 򠠠

.

- ,

-- = ``''

.

 

-- .

 

-

.

 

 

 

 

1'3'9

9.

9. 1. ?

,

-

`` '', -- ``

''.

 

,

, .

.

, -

. Ƞ ,

.

 

.

, 堠

.

- ,

`` ''

.

 

9. 2.

``

''. , ``

'' , Π

.

 

, ,

. . [18], . 8.  

:

, ``

'' [18], . 8.

 

,

.

, . .

. .

 

堠 젠 頠 蠠

.

 

, , , ,

.

``'' ,

,

.

 

,

, ,

Π . Ƞ

. ,

,

.

 

, `` '',

-- 

.

.

 

9. 3. ``''

. , . . ,

``堠 ``'' 젠 蠠

, ՠ

Ƞ Ƞ ( 蠠

? -- ), ''

[18], . 8.

 

. IX

.

`` ܠ ,

'' [18], . 8-9. , ,

IX ?

 

,

,

. 렠 堠 頠 ,

. -,

. ? ,

-

,

?

 

.

 

.

 

Ƞ ``''.

, - , - .

 

9. 4.

?

`` 頠

(1304-1374).

, Š

, '' [18], . 9.

 

, ,

?

`` ''.

 

,

,

[4].

 

9. 5. ``'' XV

``''

-- .

.

-- , XIII XII . .

 

, , -- , ,

, -- 1429

,

ࠠ 頠

[18], . 36.

 

`` -.

, --

,

... XV

-

(1493-1506),... , , ,

...

 

ՠ ɠ ܠ Π

Ҡ

--   ɠ ɠ ,

ɠ Ƞ Ѡ Š Ƞ ,

... '' [18], . 36-37.

 

, , ,

, XV ,

.

 

, ,

, `` ''.

 

.

 

Š Π ʠ  

, XII ,

XIII .

 

. [1], [4], [5].

`` '' --

. --

. XV

.

, .

 

Ѡ ɠ Ƞ Ҡ

``'' .

 

9. 6.

``堠  ...  砠

... ꠠ ꠠ ߠ ɠ

. ,

-- ,

. ,

............. -- Aquisgranum, Aquensis urbs,

............. -- Mediolanum,

.............. -- Leodium,

........ -- Ratisbona,

............. -- (Sancta) Colonia Agrippina, . . ''

. [18], . 59.

 

.

 

.

 

Argentoratum, Argentina, Argentaria.. -- (),

Augusta Trevirorum................... -- (),

Augusta Vindelicorum................. -- (),

Batavia, Pattavia.................... -- (),

BORUSSIA............................. -- ,

Dorobernia........................... -- ,

--

(),

Eboracum, Eoferic.................... -- (),

Grantebrycg.......................... --

(),

Hybernia............................. -- ,

Holsatia............................. -- (),

Ianva................................ -- (),

Lugdunum............................. -- (),

Mediolanum........................... -- (),

Mimigardeforum....................... -- (),

Moguntia............................. -- (),

Monacum, Monachum.................... -- (),

Mons, Montium, Montanus ducatus...... -- (),

Nicopia.............................. -- (),

Palatinus ad Rhenum, Palatinus Rheni. -- -

(),

Papia, Ticinum....................... -- (),

Revalia.............................. -- (),

Russia, Ruscia, RUTHENIA............. -- , ,

Sabaudia............................. -- (),

Scotia............................... -- ,

Urbs clavorum........................ -- (),

Vindobona............................ -- ().

 

,

. ,

, ,

, 蠠 .

 

, 堠

, --

?

, = Paris, ,

, ``'' .

 

,

. . .

 

9. 7.

`` -- Š .

-- --

.

,

'' [18], . 125. -

.

-- .

 

`` ߠ   1596

. -,

( , , 1655 ), Ƞ

۠ Π 1722 Ҡ , ޠ

'' [18], . 128.

 

9. 8. ?

. . : ``

''. [18], . 183.

 

, , , ,

990 1040 , ,

1197-1212 .

 

. . : ``

, ,

... 堠 蠠 X-XI ⠠

1200 '' [18], . 183.

. .

 

1'4'00

 

4.

 

1. -- ,

- , = .

 

.

 

-- ``'' ``

'', . .

 

. ,

`` ''

[5]. -,

, , 堠 .

, () --

, , ``''.

ordo -- , ordnung

-- . 

.

 

(XVI ) ``...

( ``'' -- .) Š 蠠 ''

[27], . 167.

 

, ``''

. , XVII

. . .

`` XI-XVII '' (., , 1987)

``''.

 

XVI-XVII . `` ... Š

''. (, . 13, . 65).

 

.

 

`` '' ( ).

 

, 蠠 Π

.

 

-- . `` ,

''. . , . 65.

 

2.

 

[5],

1380 , , ,

, .

:

 

,

 

,

 

,

 

.

 

̠ ,

``''. --

.

 

,  ,

, .

, 

,

-- .

 

, Π   ̠ Š   1992 ,

, -- 25 , -- ޠ

.

-- . :

 

``

Ӡ .   1992

25''.

 

, - ,

. , , ,

25 1380 .

 

[5] , -, ---

, . --

- .

,

. ,

, XIV [5].

- , , ,

. [5] , 蠠

,

.

 

-- , ,

.

, . .

. 1, 2, 3. . [5].

.

 

-, Ƞ ՠ  

.

 

3.

 

,

``'', -- `` ''. --

.

 

,

--

, : `` , ɠ ''

[77], 2, . 231.

, .

. , ɠ

.

 

4.

``'', ``''?

- ,

:

 

``- -

''.

 

, , (XVI ): ``

1527 ( -- .) Ѡ

(? ) (mit den Tartaren angezogen),

(? ) (bey Carionen) '' [27], . 78.

 

堠 蠠

, .

 

.  

, 1725

(Deutsche Chronologische Tabellen. Braunschweig, Berleget

von Friedrich Wilhelm Mener, 1725)

:

 

``Iohannes Basilowiz, Erzersiel MIT DENEN TARTARN, und

brachte an sein Reich Casan und Astracan'' (. . 1533 ,

. 159). : ``

''.

 

,

- .

 

: ۠

, ɠ . Ƞ

.

 

5.

,

ߠ .

. . ,

, , -- , , --

.

 

.

 

?

 

, , ,

. . ࠠ

...

 

, ``''

, --

, -- - .

.

 

, .

.

 

, , ,

, - . , ,

. .

 

, , .

 

[5] ,

. Ӡ   .

.

ɠ [86], . 169.

 

-- ?

 

, .

[5],

``''

.

,

.

,

.

 

,

, -- XVIII-XIX ,

--

. ,

. , , Š ܠ

.

 

.

 

, , Π   Š -

, , `` ''.

`` 1792 ...

-'' [30], . 113.

 

1'4'06

 

6.

 

[5] ,

, , -- ,

-, ,

.

 

.

. ,

, ,

. ,

, --

?

 

, -- , .

. , -- , ,

.

.

 

-, -蠠

- ,

, .

, , XVII , ,

, Š ``'', ̠

-, -- Š XVII .

, :

蠠 頠

XVII-XVIII . .

 

, , :

, ,

 

, .

 

ɠ = , Π ՠ

.

[21] [22]. ,

[22].

 

, Π ʠ

. , , -

Vlha = , Wilga -- ,

. .

 

 

1'4'07

7.

 

XVII ̠

, -- [30], . 7.

 

, ,

[31], . 97. ,

, -- ,

-- , `` ''.

, , 젠

,

, XVII .

 

--

[30], . 122. : ``

, 頠

''

[30], . 2-3.

 

-

. ⠠ , -- 

, --

. ,

, [30].

 

20 ,

.

 

,

XVII .

, , -- , -

ߠ Ƞ

.

 

XVI

, Π Š   .

24 , .

XVIII -- XIX [30], . 123.

, ,

,

.

 

, , ,

.

蠠 蠠  .

,

,

-- , , , .

 

. -- ɠ

-- .

 

,

, XVII .

[30].  

?

?

 

.

-- . ,

XVI .

`` '',

[5].

 

.

 

. ,  堠

XVII

. , , Ƞ 1658

[30], . 123. , -- .

 

, 堠 .

.

 

, .

.

 

[30], . 123.

 

,

ܠ ``''. --

. .

: .

Š Ƞ ,

Ƞ ޠ ,

?

 

.

 

`` '' --

.

 

, .

 

, , 堠 ,

.

 

, ,

.

 

.

XVII ,

, XIII

`` ,

1000 '' [30], . 5.

`` Ӡ '',

`` 1792

... -'' [30], . 113.

蠠 .

-

.

 

 砠 頠 蠠

- , 젠 堠

. - ⠠

. : ``Ƞ Š ޠ Ӡ

'' [30], . 5.  ,

= ``''

.

 

.

 

1'4'08

8.

 

, , --

, -- , 렠 ⠠ .

, ,

, -- , , XI . . Π

, -- ,

.

.

 

-- ?

 

, . ,

, ̠ ,

, : ,

. . .

 

.

 

.

 

.

 

- .

 

-

.

 

--

? --

- : .

 

?

,

?

 

,

= .

 

.

 

.

 

, ,

- , [5].

, 60-

. . . , ,

, 30-

Π   , , ,

. . -

. 1995 .

 

, --

  20-Š ۠ Π .

, -

, -- -

.

.

 

,

- . ,

, -- , 1995 , --

堠 ,  㠠 ⠠ -

. , IV . .,

, , .

 

, ࠠ ⠠

.

. ,

Ƞ , -- , --

-?

 

,

, -- , , -- ,

-

.

. ,

?

 

.

 

 ࠠ

,

.

 

-, ,

. ,

,

. , 1995

,

-- . -- .

, ,

.

 

,

,

, XIV . .,

, , -- ,

-- . Ƞ

, --

-- , ,

- : . .

 

,

,  .

, 蠠

- ``'' .

 

1'4'09

9.

 

. ,

. ..,

, :

`` ( --- .)

.

, ,

, XVII '' [186], . 181.

 

,

,

. , Š ɠ

.

 

, `` ՠ ɠ

, ''

[36], . 21. ,

[36], . 21. ,

?

 

. , ࠠ

(?!). -- .

, `` ''. ,

, Ӡ

, -- , -

. ޠ ޠ --

.

[36], . 21.

.

 

, ,

?

, 蠠 렠 , 堠

?

 

Π Ƞ

. , -- XVIII-XIX ,

`` ''.

- , . Ƞ

-- .

XVIII

. .

`` ''

. , ,

[38], . 77.

 

, ?

?

. ࠠ 堠 ?

?

`` ''.

 

, .

.

 

.

 

ՠ -

Ƞ ̠ , Š Π   Π ߠ

ܠ ޠ .

 

젠 ,  堠 

.

`` ''.

XVIII-XIX `` ''.

 

1'4'10

10. ,

?

 

, , , , XIX

,

. -- Ƞ Š

Π ? . ,

,

 

, .

 

. : `` , ,

,

... , IV

ɠ ... Š ,

Ġ ˠ ͠   Ӡ ՠ

... Ӡ Ƞ ܠ ޠ

, '' [38], . 94.

 

, , Π Π

XVIII-XIX Š

- . , ,

.

 

?

 

, 

.

 

, `` ``''

 

, , ,

...

[38], . 96.

 

. ``

( -

.)'' [38], . 95.

 

, [38], . 95.

 

.

 

XIX , ,

`` '', ``''.

, . , ``

'' `` ,

: .

'' [38], . 96.

 

``''

. .

 

, , ``

, ʠ Π Π (! -- .)

'' [38], . 94.

 

-- -

?

 

. , `` ''

, ˠ Ӡ . ``,

-- , -- ,

, '' [38],

. 94.

 

,

`` ''.

`` ''

. 򠠠

, - . ,

. .

 

, , .

,

-Π ɠ .

- ! , , ``

'' ! ,

...

 

?

 

,

.

, `` ''.

, , ,

- .

-

``'' .

 

.

, 堠 蠠

, ,

`` ''.

,

. , .

 

-- ,

,

``'' ,

? [38] -

.

 

, , ``''-

, ܠ ̠ ۠ Ѡ IV

. ,

[5], ,

``'' , ,

``'', -- ,

, -- .

 

[5] ,

``'' ,

,

. .

.

 

 

- ,

 

.

-- IV .

 

ࠠ  젠 젠 . .

, `` ''

,

--- XI . .

[5],

.

 

1'4'11

11. :

?

 

 

. .

 

XVIII ``

( - .)

 

-- ,

 

⠠ 젠 蠠 ࠠ ɠ

... ,

,

 

-- '' [38], . 94-95.

 

,

.

.

 

, . .

, , ,

[37].

 

1'4'12

12. ?

 

.

 

`` '' , ,

, -- 砠 堠 蠠

. ,

-- ,

.

. , .

.

 

.

 

,

`` ''?

 

, `` '', 蠠

?

 

.

 

.

 

``  堠 蠠 ''

[33] --

(1051-1054 ).

, -- ,

, -- ?

 

.

 

``

,

 

'' [33], . 28.

 

, . Ƞ

- , .

 

. . : `` (

-- .) Ӡ

``''.

... Π ...

, ,

ࠠ ࠠ ࠠ 蠠

'' [127], . 49.

 

: ``... , Š ...

`` '' '' [127], . 10.

 

.. : `` , ,

: , ,

, --- '' [68], . 435.

 

: -- - ,

``'' ``''. , --

, .

, ,

, .

 

,

 

( ) -- .

 

-- , Š

XIX [32].

 

[5] ,

``'' ۠ ՠ .

, ,

- , ,

. . , , ,

. , , , ,

.

 

.

 

. , `` II ࠠ 蠠 ,

. II

708

ɠ ( -- .) .

V (741-775) ,

... IX

( -- .) . 堠

蠠 蠠 堠

'' [47]. . 139.

 

, ,

.

, , -- .

, --

. , , --

.

 

.

 

ɠ Ƞ ܠ . Ƞ , ꠠ

,

. 堠 ``'',

``'' ,

.

 

, [5],

, Š ʠ

, , , XV .

.

. , --

, -- -- .

. .

.

.

 

XV .

 

1'4'13

13. .

 

 

1993 `` '' 18

``Ƞ ...

''. 1994 ``

'', , - -.

, ࠠ

堠 ⠠

.

 

,

, .

, ,

, .

, , [5].

 

:

 

``, ( -- .)

, `` ''. .

, .

''.

 

``... ! -- :

? ,

? ''

 

.

 

,

, ``-'' -- ,

``'', -- ,

, ,

. Ƞ -

, ,

.

 

:

 

`` I, , : ``

, , ''. Ƞ

- ''.

 

. 蠠

, .

 

:

 

`` , , ꠠ 

. -- ,

, Š ... 

. ,

-- (! -- .), -- .

: ,

-- , ...

, XIII-XIV

''.

 

, , --

, -- , -- Π Š Š ,

. , --

, .

, -,

= ``''

XIV-XV . 젠 蠠

. , .

 

`` .

.

, ,

, 頠 . -,

, ... .

 

, , ,

, --,

1506 . --

, 1330 ... , ,

, , , , ,

-, -, , ,

, , , , ,

''.

 

`` --

. -- , -

- . , ,

``'' .

, , .

, , Ƞ

Π ՠ Р ߠ ''.

 

`` , Š

. -- `` '',

-- `` '', -- ``'', , , ,

, , , . .

...   Ƞ ͠  

! ''

 

`` , , ,

? !

. ? , --

ޠ ! ,

.

, . ,

... , , ,

, , , ... . XIX

``'', --

''.

 

.

 

(), . , ՠ

.

 

, - .

. -

-- . ,

,

, ``'' .

, ``'' .

 

-- , -- , ,

, -- = ``''

,

.

.

 

ࠠ , 

,

, ࠠ 堠 堠

.

``'' ``'', 堠 - ``

''. ``-''

, , ``''

, -- , -- .

 

: `` 蠠

. XIV ,

,

. ``'', ``'', ``'', ``''

''.

 

--

. , , , ``''

``'', .

 

.

 

, , -- , , -

ޠ .

, ``''

. .

 

,

, . 

 -.

 

, ,

,

-̠ . -- ,

. Ƞ ,

.

 

1'4'14

: 1'4'14 1, 4.

 

 

14.

?

 

:

, .

 

.

`` ...

: ,

, , ''

[188], .5. ,

, 1472 [188], .6.

, ,

III 1472-1479 . `` , III

, .

...

,

XII '' [188], c.6.

 

(. [5])

III. --- III

: ,

, , ,

, 250

. III

( - , ).

, ..

, .

 

:

``,

1460 . --- '' [186], .86.

`` - , 1560-70

, (.. --- .)

'' [186], .86. ,

-

1460 .

:

XIV , XV

.

 

III,

. . ``

1481

... 1513-1515

'' [188], .8.

 

(.. -) ,

?

 

, . : ``

:

... XVII

'' [188], .8.

 

, ``'' , ,

--- , .

--- . ``''

. , ---

, ..

, 1505-1508 ?

: ``

1652-1666

, : ``...

, '', XVI ,

IV, XVII ''

[187], .8.

 

, , XVII ,

XVIII, XIX, XX . XVII

,

XVI ?

 

, ,

``''. ,

-

. , ,

. .

-

,

? , , ,

( ). ,

,

? , ,

- ,

. ,

XV, XVI, XIII .

.

 

, ,

`` ...

XVI ''

[187], .8. ,

, ``''.

.

.

 

, .

.

.

. , ,

: , ,

III, III, : ,

, , , , . ,

---

! ,

.

, ,

, = =

. . [5].

 

-,

. .

.

,

?

``'',

``'', ,

.

 

, XVII ,

[188], .34, [187], .33.

 

, (

) `` ''

[186], .81. ``''

?

 

, ,

,

[5]. ,

:

`` '' [189], .147. ,

. ?

 

. -,

.

, .

50 . ,

, .

, XVII ( ),

, :

1) (). ,

.

2) .

3) .

4) .

5) (!).

1426 .

6) ().

7) III.

8) III.

9) ( )

``''

, ,

(``'').

10) ,

-. .

11) , ,

. XV (1469 ).

12)

( )

.

13) ( ``'').

14) , (!). XVI

.

15) , , ,

(!). XVI .

16) : , ,

.

 

`` '' [187], .24.

 

. . ,

.

 

-, , ,

, --- , XVII

[187], .24. ,

.

 

, `` ,

. XVII

, ... . XX

'' [187], .

25-26.

 

, ,

, !

,

,

. , --- .

, .

, ,

, :

?

.

 

,

,

, . ,

.

, .

 

---

. ---

( ),

XX . ,

XVII (,

, ,

).

 

-, ,

.

, - .

III `` ''.

-, . -

. ( [5]

--- ).

 

:

`` -''.

.

 

-, .

,

XVII : `` 7045 11

''.

:

`` (. 1569) (.

1574)''. ,

,

--- : ! ?

? ? ,

,

, ---

, .

 

,

. , .

 

, ,

. , .

. , --- ``

''. , , ,

XVII . , ,

, , ,

. , ``

. IV

'' [187],.12--13.

, ,

( )

IV ?

IV,

- ``

IV''. ,

, .. .

 

1953-1956

,

- ( XVI ) [187], . 22-23.

.

IV ``''. ``

, .

...

III, IV'' [187], .22.

, III

, ? , -

-, IV. ,

. ``''

--- , ,

---

``''. . [5]. ,

.

,

. ,

, - (

)

--- . ,

. ,

. , ,

.

 

. ,

.

, ?

, ?

?

 

15. ---

 

`` 1850-1852

... ``Antiquites Russes''...

, ...

, ``Antiquites Russes'',

``Hervarasaga''. ...

, (Reidhgotaland)...

Danpstadir ( )... .....

, ... ``

''... ...

--- Danpar: ``...

, ''...

``Hamdis-mal'' , ---

--- -

, ``Danpar'',

... ...

 

,

``Hamdis-mal'', , Danparstadir

--- --- ...

'' [194], .65-69.

 

``

., ,

... . ( , .1, , 1868, .6)

, ,

, ...

.,

.., .., ., ., ..

'' [194], .71--72.

 

[5], .

, .

. , , -,

``'' . .

, , ,

``'' XIII-XVI .

 

16.

(" ")

 

.- : ``

:

, , .

. ...

, ...

,

, , '' [195], . 74.

, ``

,

, , ...

'' [195], .74.

`` XVIII `` '' ``

'''' [195], .74. .

,

. ,

. .

--- `` ,

'' [195], .76. ,

. , ,

( )

.

XVII . , .

( , )

.

: ``

.

'' [195], . 76. ---

:

,

.. ? --- .

, -,

, , ,

[195], .75. , , `` '',

,

.

, `` ''

. - ,

,

. , ,

. --- . ,

. .

, `` ''.

, `` '' -

, ``'', --- ,

, , . - (,

), ``'', -

- , .

``''. , (

) , , .

`` ,

, , , '' [195], .75. ``'',

(..

). ``'' , ..

: ``

. ,

'' [195], . 75.

.

. --- . ,

. .

, ``''

, , `` ...

, (, --- ---

.)'' [195], . 75. ``

(.. , --- .)

70 .

, (! --- .) ''

[195], . 76.

, , .

--- ,

. , , ,

. ,

() . --- .

. .

, (

). ,

, .

, , , ..

, ``''

``'', .. .

, ``'' ---

.

, ,

(

) ,

. ?

, ?

,

``'', .., (.

[5]), --- . .- : ``

XIII -

,

, (.., ,

--- .)...

: ``

,

'''' [195], . 75.

, `` ''

( ). `` '',

, , ,

. ., ,

.

 

 

 

 

 

 

2'0

 

* 2. . .

 

 

Ѡ .

, Π ,

, .

,

, 頠

.

 

, ,

,

, .

 

: ,

, -- ,

? ,

, ,

.

 

, ,

, ,

.

 

, .

-.

 

, , 堠 ⠠ ,

.

.

 

2'1

 

 

1 ``''

 

1.

 

, ,

. . 6- ``''

[37]. ,

, .

 

.

,

.

 

`` ``-''...

2650 .

``'' 97

1644 .  

,

, ,

. ``-'' - -,

.

 

`` ''...

. `` '' (--) --

, -- 1232 ,

, , 611 .

``'' 1644 ,

,

``-'' ``'', ࠠ 堠 蠠

. , ``''

1681 ;

XVII XVI . ,

, ,

XIII XVII ,

.

 

`` '' -- 100 ! -

1367

(Mailla),

, 堠 堠 ⠠

'' [37], . 58-59.

 

, 堠 堠 蠠

XVII .

 

, , Ӡ  

XVII [37].

, ,

XIV-XV -- .

, -- ࠠ 堠 . ࠠ

.

-- , XVII

.

 

: `` , ,

XVII , - --

, , 蠠 蠠

,

'' [37], . 119.

 

`` 頠 𠠠 ,

, ...

. ...

``'' .

(Biot) ``Connaissance des Temps'' 1846

``-'',

-, ``''...

(-- )... ,

,

Š , Π Π

'' [37], . 42.

 

, - XVIII-XIX Π ˠ

. Ƞ   .

-- .

, , ͠

1759 .

 

,

, Ƞ ߠ

ɠ [37], . 132.

, ,

.

 

  , 堠 堠

, ,

堠 堠 ,

頠 蠠 . . 堠

-- ``'' . , ,

,

--

?

 

, , `` ''

. ,

,

XV .

 

, .

 

.

.

.

 

1) ,

,

.

.

 

2) XV . .

- XVIII-XIX .

. ,

. , , Š

, , -- .

,

Π .

1759 1835 .

 

2.

 

ܠ ,

, , . .

,

堠 ,

``'' ,

- - . ,

蠠  ,

, ,

. , `` ''

- (., 1979, - ) 992,

994, 998, 999, 1002, 1004, 1007 . ՠ (

)

.

 

.

 

  Ƞ

ܠ -Π ޠ .

.

 

3.

 

.

, , 堠

, -- .

[37], . 125.

 

, ,

- [37], . 50.

.

Π ``'' -. 젠

: ? -- ,

?

ߠ Π ɠ .

`` , -- --

, `` '' ,

'' [37], . 43.

 

, ``

, ,

- ,

'' [37], . 50.

 

, .

, ,

, , , ``

,

9

1345 '' [37], . 54.

 

, --

-- XIV .

,

? .

1328-1340 .

1345 . .

 

: --

,

?

 

. , , .

, .

 

`` ꠠ 堠 蠠 (Baily) ``''

, ,

20 2448 ? '' -

-- `` . , ,

蠠 堠 堠

,

19-

,

: , (!).

. ,

, ,

15-17 , 77

,

,

'' [37], . 50-52.

 

ʠ ``'' ,

`` ''.

 

4. ``'' 60-

 

-- : , , . .

: ,

,

,   ࠠ

, .

, ,

.

 

, 60-

,

-- 2638  . .

[37], . 43.

 

60- ⠠ .

.

.

 

,

``'' 60-

.

 

60- ࠠ 蠠

. , 젠

60-

. ,

ࠠ 젠

60- .

-- .

.

 

,

 

1204 1623 .

 

, -- :

1345 . . (. ).

 

.

 

``'' 60-

XIII . . -- XIV ,

- .

 

5.

 

, ,

, XVII .

--

, .

 

-- , . .

 

, ,

. VI . .,

, ,

.

 

`` ''

(-), ``, ,

, , -- --...

... ``堠 ''

``''...

 

, `` '',

``'' (),

41 5- ...   3-8 ``

'' `` ''

``'' ``'' ( ).

 

, 3, :

`` , , ,

12

''...   8

: `` ! , 366

!

''.

 

, 366

,

365 1/4 . , ɠ Ġ

... Ƞ Π ߠ

Π ߠ (

)'' [37], . 57.

 

,

`` ''

XV-XVI . -

.

 

.

 

`` `` '',

(-),

( ). ,

`` '', ۠ ܠ ߠ ``Ƞ

''.

,

... , ,

, , , ,

, ,

, ޠ Ӡ

? '' [37], . 58.

 

.

 

, , Š

.

 

,

XVI-XVII .

 

2'2'1

 

 

2.

1.

 

--

.

 

``'', ,

- , .

 

300 .

, 309

. 610

1640 . . ,

2200 , ,

.

, --

, --

. ,

. , III . .

.   IV . . -

.

 

, , Š Ƞ ۠ Ƞ Π

.

, ,

. , ,

, , .

 

.

--

,

, ,

.

 

?

 

-- . ,

, , , ,

.

, ,

,

. ,

.

 

, ,

,

-. ?

, ,

. , .

 

: `` ,

,

ޠ ɠ Ƞ ( XIX ! -- .),

,

, '' [37], . 69.

 

, ``-''

.

, , Ƞ

.

,

, -- .

``'' . ,

.

 

,

.

 

: ``蠠 ,

,

,

( -- .)'' [37], . 60.

 

2'2'2

 

2.

 

 

,

.

 

( [37], . 130-132)

 

-610,

-530, -515, -501,

-466, -432,

-304, -302,

-295, -239, -237, -233, -232, -213, -203,

-171, -156, -154, -153, -147, -146, -137, -136, -134, -133, -119,

-118, -109, -108,

-86, -83, -76, -75, -73, -72, -71, -69, -68, -60, -48, -47, -43,

-31, -11, -4, -3,

13, 22, 39, 55, 60, 61, 65, 66, 71, 75, 76, 77, 84,

102, 110, 131, 141, 147, 148, 149, 161, 178, 180, 182, 185, 188,

192, 193,

200, 204, 206, 207, 213, 218, 222, 225, 232, 236, 238, 240, 245,

247, 248, 251, 252, 253, 255, 257, 259, 262, 265, 268, 275, 276,

277, 279, 281, 283, 287, 290, 296,

300, 301, 302, 303, 304, 305, 329, 336, 340, 343, 349, 358, 363,

369, 373, 386, 390, 393,

400, 401, 402, 415, 416, 418, 419, 422, 423, 442, 449, 451,

501, 532, 539, 560, 561, 565, 568, 574, 575, 588, 594,

607, 615, 616, 626, 634, 639, 641, 663, 667, 676, 681, 683, 684,

707, 708, 710, 713, 730, 739, 760, 767, 770, 773,

815, 817, 821, 828, 829, 834, 837, 838, 839, 840, 841, 851, 856,

864, 868, 869, 877, 885, 886, 892, 893, 894,

905, 912, 928, 936, 941, 943, 956, 975, 989, 998,

1003, 1014, 1018, 1035, 1036, 1049, 1056, 1066, 1080, 1095, 1097,

1106, 1110, 1126, 1131, 1132, 1133, 1145, 1147, 1151

1222, 1226, 1232, 1237, 1240, 1264, 1277, 1293, 1299,

1301, 1304, 1313, 1315, 1337, 1340, 1351, 1356, 1360, 1362,

1363, 1366, 1368, 1373, 1376, 1378, 1385, 1388, 1391,

1407, 1430, 1431, 1432, 1433, 1439, 1444, 1449, 1450, 1452, 1453,

1456, 1457, 1458, 1461, 1462, 1465, 1468, 1472, 1490, 1491, 1495,

1499,

1500, 1502, 1506, 1520, 1521, 1523, 1529, 1531, 1532, 1533, 1534,

1536, 1539, 1545, 1554, 1556, 1557, 1569, 1577, 1578, 1580, 1582,

1584, 1585, 1591, 1593, 1596,

1604, 1607, 1609, 1618, 1619, 1621 1639, 1640.

 

1)

. , ,

416 . . , 422 . . -

. . .

 

2) ,

. 蠠

, , .

, , ,

`` '' .

 

3)

.

.

-

. , 頠 蠠

, -- .

.

, , ``

,

.

,

,

, -

'' [37], . 156.

 

2'2'3

 

3.

 

 

,

.

 

( [37], . 130-132)

 

-479, -465, -430, -429, -413, -411, -409,

-372, -352, -347, -340, -335,

-219 (? ), -203,

-199, -182, -167, -165, -164, -149, -145, -143, -135, -128, -118,

-117, -116, -109,

-98, -92, -89, -86, -83, -39, -59, -46, -45, -44, -42, -40, -30,

-29, -28, -22, -12,

12, 14, 16, 17, 40, 48, 51, 54, 56, 57, 60, 61, 62, 66, 68, 69,

70, 72, 73, 76, 78, 79, 81,

130, 145, 146, 160, 161, 181, 188, 190, 192, 195,

204, 213, 217, 220,

307, 308, 324, 335, 340, 363, 367, 370, 375, 377, 380, 383, 384,

386, 389, 390, 393, 394, 396, 399,

405, 410, 412, 413, 418, 423, 434, 442, 443, 448, 450, 453, 454,

457, 459, 488,

500, 519, 531, 533, 535, 538, 540, 541, 550, 557, 560, 570, 583,

587, 589, 594, 597, 599,

601, 602, 603, 604, 607, 617, 620, 622, 623, 631, 633, 660, 667,

674, 675, 676, 678, 684, 685, 687,

715, 719, 729, 744, 745, 761, 763, 791,

800, 809, 812, 814, 815, 817, 818, 828, 819, 830, 837, 838, 839,

840, 841, 844, 868, 876, 882,

900, 902, 905, 906, 910, 912, 913, 930, 941, 942, 944, 964, 968,

975, 979, 983, 996, 999,

1000, 1004, 1005, 1006, 1009, 1017, 1027, 1031, 1038, 1042, 1053,

1058, 1064, 1066, 1067, 1071, 1077, 1092, 1095, 1097, 1098,

1102, 1103, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1119,

1125, 1132, 1133, 1141, 1145, 1163, 1169, 1172, 1180,

1200, 1202, 1211, 1214, 1213, 1217, 1219, 1222, 1223, 1230, 1238,

1240, 1241, 1254, 1255, 1256, 1264, 1267, 1268, 1269, 1273, 1282,

1285, 1286, 1293, 1298, 1299,

1300, 1301, 1302, 1303, 1307, 1312, 1313, 1314, 1315, 1318, 1337,

1338, 1339, 1340, 1341, 1345, 1347, 1351, 1352, 1353, 1362, 1363,

1365, 1368, 1376, 1379, 1380, 1382, 1390, 1391, 1394, 1399,

1400, 1401, 1402, 1403, 1407, 1408, 1414, 1426, 1433, 1434, 1439,

1444, 1445, 1450, 1454, 1456, 1457, 1458, 1460, 1461, 1467, 1468,

1470, 1471, 1472, 1475, 1476, 1477, 1491, 1492, 1493,

1500, 1504, 1505, 1506, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1516, 1517,

1521, 1522, 1523, 1524, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532,

1533, 1537, 1538, 1539, 1541, 1542, 1545, 1554, 1556, 1557, 1558,

1559, 1560, 1564, 1566, 1569, 1572, 1576, 1577, 1578, 1580, 1582,

1583, 1585, 1590, 1593, 1596, 1597,

1602, 1604, 1607, 1618, 1652, 1653, 1661, 1664, 1665, 1682.

 

,

. ,

, .

 

,

, .

, , , XVI .

.

 

1500 4 .

 

1504 2 .

 

1506 6 (! ) .

 

1511 3 .

 

1516 3 .

 

1523 2 .

 

1527 4 .

 

1529 3 .

 

1530 4 .

 

1531 6 (! ) .

 

1532 6 (! ) .

 

1533 5 (! ) .

 

1538 3 .

 

1539 6 (! ) .

 

1541 2 .

 

1542 3 .

 

1545 2 .

 

1556 8 (! ) .

 

1557 3 .

 

1558 6 (! ) .

 

1560 2 .

 

1569 3 .

 

1572 6 (! ) .

 

1576 2 .

 

1577 9 (!! ) .

 

. . [37].

 

,

145 ( ) . .

, XVII

. ,

. .

 

: `` ,

, , , -,

'' [37], . 135.

 

.

 

,

Š ,

ՠ . ,

Π ۠

, Ҡ ,

. ,

,

-- .

, , ,

.

 

, , , XVI

.

 

-- , 젠 ,

۠

.

 

, -- , --

-- , Š

. ,

- .

.

 

, XVII-XVIII

`` '' ,

. .

,

-, , ,

.

.

- . ,

.

 

, , , ,

, ࠠ 堠 젠

, Š Ҡ ߠ .

 

,

. ,

, , ,

.

.

, . , ,

1378 . . [37], . 142.

-

. ,

`` ,

,

'' [37], . 142. -,

- , --

.

 

2'2'4

4.

 堠  렠 . . .

,

[37], . 130-132.

, X

XIII, . [37], . 130-132, 168.

 

`` -- 堠

.

, ,

ߠ ɠ ɠ ۠ Š ̠

, Ѡ , ܠ Π ߠ  

. ,

(. [37], . 130-132 -

.),

, ,

``Theatrum Cometicum''  (

``'' -- 1681 -- .).

 

,

.

109, 86 83 , ՠ Ҡ

, , Ӡ ,

Ҡ Ӡ , Ƞ :

Š Ƞ ՠ , ̠ Ҡ Ƞ

. ۠ Ҡ Ҡ ,

...

 

( 0 306 ).

(222 )... 85

.  

38 , -

, - 252

!...

,

... Ѡ XII Š ՠ

, ''

[37], . 133-134.

 

,

, , , XII-XIII ɠ .

砠 젠

[1-5].

 

.

 

1) Ƞ 頠

XIII . . .

 

2) Ƞ

XIII .

 

3) .

 

-- .

 

2'2'5

5.

5. 1.

 

 

-- .

 

-- .

 

-- , ࠠ

.

 

,

I . . .

 

, ,

,

.

 

. . ,

,

,

. .

 

, : ``

, 堠

,

, '' [37], . 156.

 

: ``,

- `` '' ,

, .

,

? '' [37], . 154.

 

,

, , , .

.

 

,

.

 

. . .

 

``''

蠠 蠠

. ,

, -

, ``'' ,

- XVIII .

 

5. 2.

5. 2. 1.

,

. :

.

.

 

, (Cowell)

(Crommelin) ⠠ 젠 堠 XX ࠠ

- .

.

頠 , 젠 ꠠ

,

, .

.

 

 

(Cowell, Crommelin) 堠

( )

( ``-'')

 

1910 1910 1910

򠠠 1835 1835 1835

򠠠 1759 1759 1759

1682 1682 1682

1607 1607 1607

򠠠 1531 1531 1531

1456 1456 1456

1378 1378 ---

1301 1301 1301

1222 1222 1222

1145 1145 1145

򠠠 1066 1066 1066

989 989 ---

912 912 912

837 837 837

760 760 -- (761? )

684 684 684

򠠠 607 607 -- (607? )

530 532 531

451 451 -- (450? )

373 373 ---

295 296? ---

218 218 217

򠠠 141 141 ---

66 66 66

-12 -11 -12

򠠠 -86 -86 -86

 

, . ,

239

[37], . 140, .

73.

 

,

:

̠ Ƞ

. , 蠠

Π . --

, , Π

, -- . 

.

 

堠 砠 :

, 蠠 ,

. , 1

.

 

 

5. 2. 2. 1986 ?

 

,

. Š

.

 

.

 

, ,

, ,

.

[37].

 

,

 

ߠ ߠ ۠

Š

̠ .

 

-- .

,

.

 

:

, 1986 ?

 

, .

 

-- Š  

, . -- .

 

? --

, ?

``'':

.

.

 

. 堠 堠

,

, .

 

.  

?

- --

? , , ՠ

Π `` '' ࠠ

?

. , ,

.

 

5. 2. 3.

1759 ?

, 頠 頠

,

.

. , ࠠ

. , 蠠

(Cowell) (Crommelin),

.

 

. 1.

 

,

.

.

 

-- ,

. ,

1986,1

1910,3 75,8 . Ƞ .

.

 

-

77,0 .

.

 

, 堠

.   젠 堠 젠

``''. , ,

,

`` ''. 

. .

-- . .

 

젠 󠠠 ``

'' .

 

, ``'' ꠠ

.

. . 1

:

 

551 218 (-, ,

,

),

 

218 989 ,

 

989 1759 .

 

. 2 ``''

1 10. ,

, 1, 2,..., 10

.

 

. 3,

.

,

, .

 

, ``''

770 .

 

, Π , Π Ҡ ,

ɠ ۠ Ƞ ՠ נ ,

.

 

⠠ ,  ࠠ

-

. , ,

- ,

,

. , 蠠

.

 

?

 

1.

,

1759

, --

.

.

 

. 4.

1759, 1835, 1910,

1986.

 

``ɠ

'', .

 

-, ⠠ 蠠

`` '' .

:

 

`` 1910 ,

,

'' [37], . 138.

 

, ,

  Π ,

`` '', ,

.

 

. 5

, 1301 . . 1986 .

蠠 堠

, , 5

. , ,

XIV-XV . .

.

,

. 1378 ,

,

? . .

 

, ࠠ

.

 

? , --

. 5, -- ,

. ,

, 頠 젠

`` ''

600 .

 

,

. -- . ,

, . ,

.

.

.

 

--

Ѡ ̠ ̠ Š ̠

, Π

- .

 

.

 

 ,

`` '' .

. ,

, .

-- `` ''. .

 

5. 2. 4. `` ''

. ,

,

,

?

,

`` ''?

-

2000 ? . 1

17 XIV . - ?

 

.

 

, , -

- . ,

, 

.

, 蠠

`` ''

() .

 

.

 

, ɠ ɠ

-- ,

`` '', -- ``''. , -

`` '' ,

,

, , 76 , 80 , 120 . .

?

 

, . , --

. -- ``''

55 , -- 101 . , ,

- ``'' .

`` ''

--

``''.

 

,

1607 ,

. , . -

.

 

1607 ()

,

. ,

, 3 , , ,

, - . . .

 

, ߠ -Ƞ ߠ  

, ޠ ޠ

Π Ġ ߠ

۠ . 蠠 蠠 ``''

, 젠

.

 

, ,

.

.

 

``''

``''

100 1607 .

 

``'' --

50 200 .

( )

``''

, ``'',

``'' ``''

, .

⠠ 堠

d1, d2, d3,... 堠 堠

( -- ) 2-5

.

 

, 頠 堠

``''

, ``''

.

,

, -- , -- .

, ``''

``''.

 

.

 

``''

,

.

 

100

.

_______________________________________________________________

堠 d1 d2 d3 d4

_______________________________________________________________

50 15 7 3 1

51 23 10 4 1

52 31 8 1 1

53 32 4 4 1

54 24 6 1 1

55 16 5 2 2

56 14 10 3 0

57 16 14 7 4

58 21 5 4 0

59 28 11 3 0

60 35 7 3 3

61 29 6 5 1

62 22 9 7 0

63 22 15 15 11

64 13 8 8 8

65 10 7 5 5

66 16 11 3 3

67 17 17 5 1

68 23 4 1 0

69 29 7 1 1

70 35 10 6 1

71 30 12 8 3

72 24 7 4 1

73 18 2 0 0

74 20 12 2 1

75 19 9 6 3

76 16 11 5 5

77 3 3 2 2

78 14 10 6 6

79 10 2 2 1

80 15 6 2 2

81 22 20 6 3

82 25 2 2 0

83 30 2 2 2

84 35 6 1 0

85 31 3 2 1

86 26 2 2 0

87 25 21 5 5

88 16 9 3 1

89 11 11 2 0

90 18 7 3 3

91 15 5 5 5

92 10 7 7 5

93 10 9 9 6

94 22 11 7 0

95 16 10 6 0

96 9 8 5 0

97 7 6 4 0

98 8 7 7 7

99 14 11 3 2

100 15 3 1 0

101 19 2 0 0

102 23 4 1 0

103 27 6 2 0

104 31 8 1 0

105 35 6 0 0

106 32 4 4 1

107 28 7 2 0

108 24 6 0 0

109 20 3 1 1

110 16 2 0 0

111 12 3 1 0

112 14 8 6 2

113 24 6 4 4

114 16 11 6 5

115 13 5 3 2

116 20 8 5 1

117 15 8 0 0

118 11 2 1 0

119 10 2 0 0

120 8 7 3 0

121 14 4 4 4

122 8 7 7 5

123 7 6 0 0

124 10 7 0 0

125 19 8 0 0

126 22 9 0 0

127 13 8 0 0

128 8 7 0 0

129 12 6 6 0

130 10 7 5 5

131 10 8 5 4

132 11 3 3 0

133 14 2 0 0

134 17 1 1 0

135 20 0 0 0

136 23 2 1 0

137 26 4 2 0

138 29 6 1 0

139 32 8 0 0

140 35 10 1 0

141 33 10 1 0

142 30 8 0 0

143 27 6 1 0

144 24 4 1 0

145 21 2 0 0

146 18 0 0 0

147 15 1 0 0

148 12 2 1 0

149 9 4 0 0

150 6 3 0 0

151 10 6 3 1

152 11 4 1 1

153 5 3 1 1

154 3 2 0 0

155 10 10 3 2

156 14 6 6 2

157 7 4 3 0

158 5 4 2 0

159 10 4 4 1

160 14 8 8 6

161 21 13 8 2

162 22 18 6 1

163 19 8 4 0

164 14 5 5 2

165 9 9 4 2

166 5 4 4 2

167 4 4 1 0

168 8 6 0 0

169 5 1 0 0

170 7 3 3 2

171 8 5 3 0

172 8 7 4 2

173 7 3 1 0

174 5 5 0 0

175 7 7 0 0

176 9 9 0 0

177 11 0 0 0

178 11 1 0 0

179 9 2 0 0

180 7 3 0 0

181 11 5 5 4

182 14 10 5 5

183 8 8 6 0

184 10 7 0 0

185 8 0 0 0

186 10 9 0 0

187 16 10 0 0

188 22 11 0 0

189 22 11 0 0

190 16 10 0 0

191 11 9 0 0

192 8 0 0 0

193 7 7 0 0

194 7 6 0 0

195 8 5 5 5

196 8 7 4 0

197 9 3 0 0

198 11 2 0 0

199 13 1 0 0

200 15 0 0 0

_______________________________________________________________

.

-- . 10

.

 

, 90 , ɠ

``'' Ġ ʠ

``Ġ '' ۠ . ``''

-- . 50 --

. 1700- Š  

Š Š Ҡ Š Š ՠ ɠ Ǡ

`` ''.

 

, ,

``

'' ? ,

`` '', ,

( 2-4 ), --

.

 

`` 堠

젠 ''.

, , ,

, .

 

.

 

, 蠠 蠠

`` '' ߠ Π

77 . ,

ߠ ۠ ߠ

  ̠ .

, --

, ``

''.

 

-- .   ,

1986

.

 

Ӡ Ҡ ?

堠 堠 ⠠

- `` ''.

 

, ,

,

. . . ,

.

, :

Š Ҡ

.

 

ꠠ 堠 蠠 , ``

'' ( 77- )

蠠 頠 頠 . . .

,

- .

 

5. 2. 5. ``''

.

 

. 1 --

⠠ 蠠

. 1759 1835

. , 1759

. -- ``

''.

 

1835 ``'' (. 1).

,

Š ۠

. (" '')

,

,

`` '' .

 

1910

1986 `` ''.

,

, ``

'', , -- , --

.

 

, 렠 蠠 蠠

( ) ,

.

.

 

`` '' ,

( ) ,

-, 1759 1835 .

,

1835 Š Š .

. ,

1835 . , , -- 1759 .

 

, -- , --

XVII . . .

 

. , ɠ

XVII . ,

XIX Š

. , , 1846

[37], . 42. ,

-- 蠠

XVII .

 

, ,

XIX

,

.

``'' `` '' .

 

, ࠠ 蠠

. , 蠠 砠

. ,

, -, .

, , XVIII

- XVI-XVIII .

 

-, -- -, , -

.

 

- ,

( 77 )

.

700-800 .

. ,

, , ˠ

(). , ,

, ,

109 . 77.

 

, - , ``''

``'', . , , .

, -- 堠 堠

, --

. .

- 堠 蠠

. -- . ,

.

 

100-150

, ,

󠠠 ,

`` ''. -- 1910

-- . ,

3,5 ``

''.

 

-, ࠠ

, ,

.

. .  

, . .

, .

 

, 77

. ,

100 , -- , --

77

頠 . 

ՠ ,

.

 

5. 2. 6.

 

1989 ``Astronomy and Astrophysics''

. . ࠠ 蠠 . . ࠠ [52], ⠠

,

.

. . . . .

 

:

``, Π

, '' [52], . 146.

 

,

, .

. , ,

, , ,

, ,

,

. ,

, .

,

.

 

򠠠  ,

, [52],

.

,

() .   ,

-- ߠ 

.

 

`` ''

⠠ 堠

.

 

: , - .

 

, . , ,

, , -- 젠

, -- . , .

, .

`` ''

. ,

,

, -

`` ''.

 

5. 2. 7.

 

 

. . . ,

. ,

--

. . , ``

. . '' [53], . 129-138.

. .

:

, 頠 蠠 . .,

. . :

 

`` , ,

,

.

(? -- .),

, , Ƞ

, ܠ Π

'' [53], . 137.

 

. . .

.

, ,

. , -- ,

. ࠠ 堠

, Π ,

.

 

-- ,

.

.

 

⠠ 蠠 ,

, ,  堠

, -- ``, ,

- '', -- Š

. ,

, -- . .

-,

, ,

.

 

: ``

''. , ,

- ,

''.

 

̠  

.

,

? , ,

. ɠ ,

.

 

.

`` ''

XIII . .? 600 ?

? 600

̠ Ƞ ?

?

 

5. 3. V

,

``'' ,

V. 1556 , ``

. 292 1264

, ...

``'' (-) ,

V...

, 292

. 972, 680,

388, 96 '' [37], . 157-158.

 

,

. -- , ,

. , .

, ,

``'' .

 

: `` , ,

, :

``'' V,

V

... 

. 

292- 1858 ...

, Π ՠ

( -- .)

堠 堠 ``''

'' [37], . 159.

 

 젠 젠

. ,

. ,

. ,

, -- ,

, , -

``'' .

 

5. 4. - 540

 

[37], ,

, .

59

540 . , 頠 堠 ꠠ

, .

 

``, ,

'' [37], . 167.

 

-- .

 

--

540 . 540 ``''.

 

, , --

, -- . 540 ``

, ,

,

540 1080 '' [37], . 170.

 

540 1080 --

--

.

[1-5].

 

2'3'1

 

 

3.

1.

.

 

Š -- 堠 堠 ,

, .

 

--

, . . .

,

.

 

: ``

, ,

-- ( = )

--- ( = )''.

 

. [20], . 254. , --

.

 

, -- , - .

 

, .

 

,

ՠ

.

--

.

 

,

, .

 

XV ɠ ۠ ܠ

۠ Ƞ ,  

. Š , Š Π ,

``'' = Ƞ Ƞ

XIV-XV . .

 

, XVII ,

`` ''.

,

, -- .

 

-,

, -- 堠 ⠠ XII-XIII .

``''- .

- -

: , , , . .

 

  ̠ .

, -- , , -

--

. , , ?

 

, . Ƞ , -

,

-- ,

, .

 

, .

 

, , . Ƞ  .

-- XX .

,

.

 

1. 1. ?

.

 

. . .

 

``

,

, Π Š

. Π ,

,

- ,

, ,

, ,

, , ,

, ̠ ͠ Π Ҡ ,

, ''. . [39], . 21.

 

. . : `` ,

⠠ , ,

, -- '' [38], . 20.

: `` -,

-

( -- .)'' [38], . 21.

 

, , Ѡ

. -- . XVII-XVIII

- 堠 , 堠 蠠

, ࠠ 堠 ,

,

. `` ''.

, . Ƞ

, -, . ,

, ,

. 򠠠 ,

- .

 

,

. , ,

,

, ( ).

. .

 

,

,

``蠠 蠠 ''

.

 

1. 2.

1. 2. 1. , ,

-

ɠ Ƞ .

,

. , , ,

蠠 ⠠

. Ǡ . , . .

, ,

,

`` ''

.

 

ܠ Š Ǡ -- ,

.

 

: `` ,

, ,

``'' ``'',

(

, , , .

-- .).

 

Ƞ , ...

... ...

, -- , --

... ``'' ``''

,

: ... ܠ Š

, Š Π -- ɠ ''

[37], . 61.

 

,

``'' , -

?

 

.

 

`` : ``

221 264 :

--, - -...  

-, -...

317 419 -,

-, -, -, - . . ''

 

, -- , --

? ,

, ...

,

. .

 

`` 221 264

蠠  蠠 : -,

...

Π ,

... 317 419

, ɠ

, , -, - . . ''

 

, , -- , --

, -- ,

, -- ... ܠ Ƞ -

-, Š Ƞ Š Π

? ,

ࠠ Π 堠

, ''

[37], . 62.

 

, ,

. . . : ``

,

, Π , Š . 

'' [39], . 151.

 

1. 2. 2.

1)

  䠠 .

. . ``۠   ''.

Š Š , ,

, ⠠ 堠 .

, -- 蠠

, -- - . ,

, , -- .

 

. . : `` 

.

, ,

, '' [39], . 5.

 

, ``

''. , .

[5], . , XVI

, . , --

.

 

,

, , --

[40], . 165.

 

ࠠ ⠠ 砠

`` '' .

,

[42], . 113.

 

, . . : ``,

( -- .), ⠠

... , ʠ ɠ Ƞ

( -- .) Ƞ ՠ   ՠ  

... '' [42], . 123-124.

 

, , ,

. : ``ꠠ ,

ߠ

, , '' [42], . 125.

 

, , .

 

.

 

, ,

.

 

2)

. . :

 

`` , ,

, Π Ġ ̠

``''.

 

Sa"rbi, Sirbi, Sirvi'' [38], . 6.

 

..,

Π .

:

.

 

= Sa"rbi, Sirbi, Sirvi .

.

 

3)

: `` ( ,

, -- 堠 堠 ۠ -- .)

, , ...

``'',

, ࠠ , ܠ

.

, '' [38], . 30.

 

,

- -, -,

, , --

, -- .

 

, .

 

ܠ

.

 

, ۠

.

 

4)

, [5] ,

--   . ,

-, .

 

,

, 蠠

.

 

,

.

 

5)

, , ⠠

Ƞ Ƞ [40], . 164-167.

 

`` - , --

... ( )

, ... Ƞ ''

[40], . 165.

 

. ``

: ,

'' [40], . 167.

 

[5].

 

-- , ,

,

, .

 

, `` ''. ,

, XVIII

. . .

 

, ,

, - .

[5], .

, , (

).

 

.

 

. . :

`` ?... XII ...

'' [40], . 166.

 

, ,

-: `` ,

,

, ... , 堠 蠠 堠

,

'' [40], . 166.

 

堠 蠠 蠠 򠠠 -

堠 . , ꠠ

. . , `` XIII ... ʠ

... Ƞ Π Ƞ Π

, ,

'' [40], . 166.

 

`` ( )

'' [40], . 166.

 

. 堠

``'' . ,

, ``'' -- ,

.

.

 

, .

-, -- - XIII-XVI , -

``'', , ,

.

 

, 堠 ``堠 ''

, , -

Π . (

) XVI-XVIII . ,

.

( ) ,

, - .

 

6)

, ,

[40], . 132.

 

, -- .

 

, - .

SWEDEN, .

 

Š ,

.

 

,

.

- .

 

7)

.

 

``'' [40], . 131, -

. . , -

.

 

,

 

.

 

, .

.

.

 

젠 堠 堠 ``頠

''.

 

, X . . ``

'' [40], . 145.

 

, , ``''?

 

. . , ɠ

, . , ɠ

[39], . 405.

 

,  ɠ 젠

. ``'' -- ,

, . . .

 

, ``''

``'',

. ``'' 蠠

-

-- . Ƞ

, ``'' . Ѡ

.

 

- .

,  ꠠ ⠠

- , Š ߠ ߠ

Ƞ   Š . ࠠ 蠠 蠠

- -, -- `` ''

,

. .

,

.

 

,

, ``

'' ``'', ,

-- -

`` ''.

 

XVI , ``

, , ,

Š Ƞ Š Š Ƞ Π Š ''

[78], . 149.

 

- ...

 

?

 

,

⠠ - .  堠 蠠

... -- `` '' -

.

 

8)

`` 67 . .

. ...

Š Ѡ Ƞ Π ...

... ۠ 蠠 ꠠ 頠

'' [40], . 163.

 

, ,

, -- , .

 

9) ?

`` '' -- .

. .

.

, .

 

, , `` '',

, , -- ? ---

 

.

 

`` ,

, , , ̠

'' [40], . 162.

 

. ?

, , Π .

. . .

,

-- , ``

'' .

.

 

,

,

``'', ,

``'' , 蠠 ,

, () .

 

.

 

, `` '' XV

. . - , -- , ---

 

,   .

 

.

.

[5]. 堠 , 堠

,

, 

.

 

2'3'2

2.

X . .

. . X . ., ,

, [39], 젠

.

 

, . . , : ``

, ,

,...

( -- .)

...

-

, -- ,

, --

, . '' [37], c. 63.

 

,

蠠 頠

. ,

`` ''. ,

- .

 

, ,  頠 蠠

, ,

, ⠠ XIV-XVII .

, , .

 

, 蠠

``'' ``

'', XV-XVII .

`` '' Š Š

.

 

, , ,

XVII

, ⠠

`` ''.

 

I . .

, 83 . . . [41], c. 197. Ѡ

, -- , --

,

.

 

I . .

-- `` '' [40],

c. 106. ``'' 140-87 .

. . [40], c. 105. ``

'' [40], c. 106.

 

``''

, -- .

 

,

. , , .

-- ,

, [41], c. 280.

(161-180 .) ``

'' [41], c. 326.

 

  Π Š Š ߠ

.

. `` ,

'' [40], c.

106. 184 . 堠 `` '',

. [40], c. 106.

 

III . .

.

217-270 . ⠠ 蠠 ࠠ 堠

`` III . ``

'' '' [41], c. 406.

 

  Π Š ߠ

[40], c. 106.

,

.

`` ... ,

,

'' [40], c. 106.

 

``ʠ Ƞ Ƞ , Π

'' [40], c. 106. 220

[40], c. 106 -- 3 ,

.

 

, Π ``

''.

 

III . . ,

,

-- ,

. [40], c. 404-406. ,

.   ,

(234 .) [41]. ࠠ 堠

. --

= , . [1, 4].

 

III . .

,

`` . ,

- ,

'' [39].

. 291-300

[39], c. 41.

 

, ``

''.

 

III . . -- IV . .

.

[1, 5] . . 3-

. 3-

270 . .

 

  265 . .

򠠠 ߠ ߠ . ``頠 ''

, , . -- 270 .

., -- 265 . . ,

[39], . 239.

 

IV . .

-- . --

-- ,

-- = .

 

, , IV . .,

-- 318 , --

[39], . 242.

 

, ߠ :

. . Ƞ

.

 

``''

-- , . .

 

``'',

, . , -

.

 

. . .

[39], . 102.

 

I 3- IV . .,

380 . ., .

Š .

.

 

IV . .

, , --

. 350 . .

[39], . 108. 376 . . - ( ?)

.

 

,

. , ,

. `` '' --

`` '' , . ,

``

''.

 

頠 ⠠ `` ࠠ

'' [39], . 119.

? IV . .,

, ( )

.

 

`` '' `` ''?

 

`` '' 476

. .

. .

`` '' .

 

420 . . , ,

, [39], . 162.

 

`` 420 䠠 ,

̠ '' [39], . 164. , 

( ) ܠ

[39], . 162. ˠ

, ``''.

 

460 . . ۠ [39], . 200.

. ,

. . . : ``Ƞ

, ۠ (

-- .) ܠ Š ɠ ֠

Ƞ , ޠ Π ܠ ...

, Š Š Ƞ

'' [39], . 200.

 

, . . ⠠ -

.

.

, ,

`` '',

. , ,

. , ( )

. Ƞ .

, -- .

 

, ,

, ,

`` '',

, [1] [4]

2- 3- .

.

 

.

 

, `` ''

X . . Π ߠ ``

'' X . ., --   Ƞ .

XVI-XVIII . .

 

2'3'3'1

3. -

X-XIV

3. 1.

VI . .

IX . .

 

Ƞ ߠ 860

. . 960 . . , 150 .

``젠 '' 蠠

,

. ,

...

 

`` ,

. X

. ̠ Š ߠ

'' [40], . 152. --

. [40], . 176.

 

, `` '' -

蠠 ,

. `` '',

, ɠ ,

.

, .

[1, 4, 5].

 

. . : -

. , , .

 

, -

IX-XI . . .

 

-, -- ,

= -

,

.

 

- - `` ''.

 

,

-- XI .

 

頠 --

-- ,

. -- 堠

. , , ꠠ ,

,

,

. .

.

 

IV . .

[1, 4], ,

, X-XI , -- XIV-XVI

.

 

X . ., , 946 , Ƞ

Ƞ ܠ . 蠠

``ˠ ޠ , Š ''

[40], . 145.

 

`` ˠ ɠ ̠ Š

, ,

, ,

'' [40], . 145.

 

. ``

, '' [40], . 145.

.

 

--

.

 

 

2'3'3'2

3. 2.

[1, 4],

, X-XI . .

,

`` '', .

. .

 

X  

. , , .

 

`` 1009 ... ...

Π (? -

.)... ...

`` '',

'' [40], . 168-169.

 

, .

, ,

. , , `` '',

. [1],

--

.

 

,

. .

 

3. 3.

, . .

, 1038 . .

`` '' [40], . 156. Ѡ

, ,

[5]. ``

堠 ࠠ , 堠 ''

[40], . 156.

 

, ``'' , ``

, '' [40], . 156.

 

1048 . , ,

, -- [1].

 

1053 1054 . .,

Š . . ⠠ [1]

1053 . ,

-- XI -- ``

'', ``''  

[1].

 

[5], Π  

. . ,

``'' ,

, ࠠ . 堠 

: `` ''.

.

 

`` ''  ,

, , `` ''

.

 

3. 4. 1099

`` ''

, ,

, -- -- .

, ,

, , - =

= XI . .

-- [43], `` '' [1], . 286.

 

,

[1]. --

.

.

 

, 1096

ɠ ɠ Ġ .

-- -- 젠

.

 

`` ...   1082

'' [40], . 157.

 

1096-1099 , .

``'' 1082 . 15 .

 

, , --

. , `` ''

`` ''.

.

 

, `` ''

, ࠠ ``

''. 961-1100 . . . . ``

'' [40], . 176. ,

, `` ,

,

...  頠 堠

'' [40], . 176.

 

3. 5. `` '' XI

 

`` ''

``'' ,

. 堠 蠠  ࠠ 

.

 

3. 6. ``''

 

XII . ,

-- ``'',

. ``'' ?

 

-- .

 

, -

, (Pian) [57].

͠ --  堠

. -, -- .

 

3. 7.

`` ''

 

1203-1204 -

. -- .

 

1125 -

. -- .

 

  Š Ƞ -

,

, `` ''.

, .

.

 

`` :

`` ''.

۠ Ƞ 蠠 ''

[40], . 182.

 

1204

, 蠠 ⠠

.

, ,

.

 

 젠 蠠 蠠

-. `` 1127 ,

, ,

'' [40], . 183.

 

蠠 ⠠ 堠 

.

 

= -

[40], . 210. -- ͠

-- .

 

2'3'3'8

3. 8. ,

``''

3. 8. 1. ``''

, ``''

, `` ''

XIV . .

,

`` ''.

 

`` '',

-- XIII . ., --

`` '' .

. ``'' =

, ,

. , , . .

 

`` '' XIII

. . , ,

`` ''. , ``''

, . ,

``'' -- ``'',

. , ``'' = ,

, ,

``'', -- .

 

, ,

-- .

 

.

 

, , ,

,

. ,

, `` -- '',

, . .

 

.

 

, -- XIV

. ., -- ߠ Π ̠ ɠ ,

.

, . ``

'',

`` ''.

 

`` ''

. .

`` ''.

. -- .

 

--

``'' = .

.

``'' ,

.

 

3. 8. 2. ``''

``''

3. 8. 2. 1. ``''

`` ''.

 

젠 ,

. . [40].

``'' , ⠠

. , ``

'', , -

.

 

. , , -

,

-, .

 

ࠠ -- ,

-. -- ߠ

. -- ,

, , .

[40], . 177.

 

, , ,

ɠ .

. `` '' -

.

 

3. 8. 2. 2.

, -,

-- ,

, . .

 

`` ( -- .) 1087 . .

. 젠

-- '' [40], . 177.

 

, -- = 頠 , --

,

.

 

``ޠ ''

[40], . 180. ,

. -- ,

. , , --

.

 

. , ,

-- . ,

. ,

, .

 

3. 8. 2. 3.

`` ``'' '' [40], . 180,

``-'' [40], . 186. ,

. . , () .

`` ''.

 

-,

. , --

--

[5]. - ,

.

 

, , -- , -

`` (, , (! -- .), 1213

... ,

-'' [40], . 191.

 

, ࠠ

``-'' ?

 

, ``-'' .

 

``-'' = .

 

, ,

, , , .

[5].

 

[5], -- ,

,

 

ɠ , -

 

-, -

 

.

 

--

. ``''

(-) (). ,

[5], -- ,

--

, .

 

, , `` ''

: ``

= '' . , -,

`` '' ,

,

``-'' , =

. ,

.

 

- .

 

``'', , ,

, `` , --

, -- .

, (

-, -- .)

...

Ƞ

'' [40], . 185.

 

[5]

``

'' .

``'', . XIV

, . - =

, ,

, -- , , -- =

.

 

,

- = ``'' (``

'').

 

3. 8. 2. 4. ``''

,

[40], . 185.

 

``- ''.

 

``Ƞ Ƞ , 蠠

,

'' [40], . 185.

 

, -- , ,

, `` ''. .

 

`` ''

.

 

*{ -, -- , ,

, `` '',

. - ,

. }*

 

3. 8. 2. 5. ``''

`` '', ``''

. ?

 

`` '' (.,

1979) - ,

.

 

*{ `` ''

.

 

,

. , , . . ,

[44], . 178.

 

ɠ

. ``'' ,

. }*

 

, 頠 蠠 堠

. ,

, .

, `` '' - `` '' [77],

2, . 237.

 

, --

, ``'' . ,

.

 

3. 8. 2. 6. ``''

[5], . 359 ,

``''

`` '', . :

, , , , , , .

.

 

, ``'' - ,

.

 

3. 8. 2. 7.

⠠ ``ࠠ ''

[40], . 185, -

Π . . .

: `` 1130 1135 -

, ? '' [40], . 187.

 

, -, ``⠠ 1130

Š Š

- ... '' [40], . 187.

 

.

 

Š -- Š .

.

 

Ƞ

, [5].

 

--

, -.

 

-, -, -͠

. Ӡ  .

.

 

, ``''

.

 

ߠ

. --

``'' = .

 

3. 8. 2. 8.

,

, -- 1130 . .

,

XIII . . -- .

 

, .

, , -

-.

-,

蠠 頠 頠

. -

XX .

, 1917 .

 

. . , ɠ

Π   . ,

``'',

. , ,

. ``''

XVII . , `` XI-XVII ''

(., ) ɠ ꠠ 堠 ࠠ

. XVII

``'' . -- .

 

,

- , --

. , -- ? : -

XIII-XIV . .

,

- ``'' = .

 

, -, ,

- , ``''.

:

-, -- ,

; - - , .

.

 

, -- .

, XVII .

 

, , `` XI-XVII

'' (. 7, ., , 1980, . 141),

, , , . ,

, , . XVII

: `` [] '' (. , . 141).

, . , -

, -- ,

, KITA. . .

 

,   

, -- . , ۠

-- .

``'' -- , XVII

- -- . , ,

, XVII ,

: `` ,

... , , ( ,

-- .)'' [74], . 141.

 

-- .

 

-Ӡ 堠 ,

, . . .

 

, , 堠

, ``'' --   ( =

) - .   ,

-- ``''

, = ``''

= ``'' XIII

, ``'' =

= .

 

, ``'' ``''

[74], . 142.

-- `` ''.

 

, , , ,

- [61],

21, . 313. , -

-- `` -''.

 

``-'' -- ,

, Р . ֠ ʠ

-. Ƞ -Š

.

 

-- ,

.

 

, ``-'' ``'' .

``'' ``-'' =

`` ''?

 

  , ,

, , ! .

7. --

.

 

3. 8. 2. 9. ``''

= ``''

.

 

``  1141

ՠ . ࠠ 蠠 (

- -- .) ...

Π ,

,

. Π

. ՠ ˠ Š Ƞ Š

... ܠ ʠ

Ƞ Π , Š Π ʠ ʠ

'' [40], . 187-188.

 

- , -,

נ `` , '' [40], . 188.

 

1141 , 1241

-- .

, . -

ˠ

``,

, , ...

 

. ! , , ,

, ...

ߠ ,

- 頠 䠠

. , ,

, - ... 

... ,

... '' [40], . 188.

 

?

 

) 1241 --

``'' .

 

)

1223 ,

1238 , ``'' =

. Ƞ

.

 

) ``''

, .

``- ''

- .

 

, - . ``

'' [40], . 189.

 

, , Ƞ ܠ .

.

 

3. 8. 2. 10. -

=  -

. Ѡ ⠠

.

,

- ?. , -

,

.

 

.

 

. . . `` (

-- .) , ,

...

, Š Ƞ

Ҡ Ƞ (

? -- .)'' [40], . 190.

 

, . Ƞ ,

, .

 

, ``'' 蠠

Π [40], . 191. ,

`` '' -- .

.

 

.

 

.

- .

- .

.

 

3. 8. 2. 11. ``'' ,

,

1143 . ,

``'' - ʠ

[40], . 191. `` 1178 -

(, , ), 1213 ...

, ''

[40], . 191.

 

-, ,

``'' .

 

.

 

-

. .

-

. - ̠ .

``'' ( , )

.

 

-- , .

ߠ .

-.

 

``''

, .

堠 ࠠ , ⠠ ɠ .

 

,

-- .

- .

, .

( = , , . 7).

 

3. 8. 2. 12.

, XIV .

 

蠠 򠠠 XIII-XIV ,

.

 

. . , ,

, 堠

XV .

, .

 

2'3'4

4. XV . .

 

4. 1.

,

III . . .

. . :

 

`` , ,

6 7 , , Ƞ

, 246

- 1866 ,

1620 , ,

-.

...

,

2000 ,

...

, ,

'' [37], . 121-122.

 

, -- .

 

.

, .

, , .

, . ,

XVI

.

 

, ,

. , ``

''. ,

, .

, .

 

?

 

, , ``''

XV ,

Š XV . . Ƞ ,

,

III ɠ .

.

. Ƞ

XV ,

. ,

.

 

?

 

.

. .

 

ࠠ 堠 

, :

. , -

, .

4000- [48], . 44

. ``''

. 4

.

 

. . : `` 4 . .

10 , 60-100

. , , ,

,

(

, -- .). ,

, 

,

. ,

,

. '' [48], . 44.

 

?

 

,

.

, . 蠠

,

. . .

 

.

 

,

. Ƞ

, .

, .

, , .

Š ( ). Ƞ , 

. , -,

,

, `` '',

. , ,

.  

. , -

-- 

. -- .

 

۠

.

. 頠 , 젠

, - . .

 

.  , , 젠

, 

ܠ . 蠠 젠

- , ߠ

, ,

.

 

.

 

, ?

? ,

,  

Π ɠ Š .

.

 

,

.

 

, . .

 

-- XVII-XVIII .

,

XVIII .

 

XVIII ,

:

 

L'Asie, Dresse sur les observations de l'Academie Royale des

Sciences et quelques autres et Sur les memoires les plus recens.

Par G. de l'Isle Geographe. a Amsterdam. Ches R. & J. Ottens,

Geographes dans le Kalverstraat au Carte du Monde.

 

젠 ࠠ :

(Tartarie) (Chine). . . 1.

40- .

 

.

 

,

Muraille de la Chine, `` ''

.

 

, ,

1754 -- Carte de l'Asie.

. . 2.

, -

= .

 

  頠 蠠 ,

XVIII Š Ƞ

. ,

ɠ . 堠 蠠

`` '', , .

-- .

 

XVII-XVIII 頠 10-

[58], . 300-301.

, .

,

200 .

 

.

 

XVI-XVII ՠ

= ``-''.

 

- ,

- III , .

 

, . .

 

, ``''

蠠  젠 ,

--

XVII-XVIII ,

.

 

: ,

XVII .

- .

.

 

= =

``-'' ?

 

, XVII . ,

``'' 1620 [37], . 121.

, . . .

 

, Π

Š . .

. . , `` '', 12,

5, [49].

 

, XVII .

, .

 

XVII ? -, .

,

``'' XIII . . , 1279 . Ƞ

``'' = .

 

-- XIV ,

[5].  

XIV à

1368 , .

 

-, XIV-XV

. =

.

 

,

,

. , 

, .

- .

, .

 

. ,

.   ,

.

 

-, 񠠠 蠠

, 堠 .

, .

 

, `` ''

. ? ,

= . , XVII . .

 

, , .

 

-

XVII , 堠

, ? Š ,

, .

 

XVII

? , -- .

, ,

,

? ,

.

?

 

, ,

.

, -

,

,

? `` '',

XVII .

.

 

, ,

XVII

, . XVII

,

. XX . XX

.

 

-,

.

 

, -

XVII

. XVII .

[49], . 572-575.

.

 

, ߠ Ѡ ,

1689 . ,

- . ,

1650 1689 .

. , =

`` .

  (! -.), 1684

'' [58], 5, . 312.

 

1684 ?

 

,

.

 

, .

 

4. 2.

4. 2. 1.

: = Cnina.

, -- . .

?

 

, .

 

`` ''

[46] :

 

`` ,

'' [46], . 460, `` ߠ

, ''.

: `` ... '' [46], . 460.

 

, -- ,

.

 

(China)

.

--

. -- (China),

.

 

--

?

 

: ,

. : `` '' [46], .

460. . ,

, , -- ܠ

Ƞ . .

 

:

ܠ ,

, 蠠

.

(CHINA) ,

[46], . 460-461.

 

. , 頠

. ,

Ƞ   .

. .

, -- .

, .

 頠 蠠 

-.

.

 

, ,

, ,

?

! ,

, . . .

, - .

 

``'' ( `` '')

``'',

,

.

 

, 

[46], . 446-449.

,

?

 

, , ɠ

Π , Ҡ . ,

, --

, . ,

-- .

.

 

4. 2. 2. XV

,

.

 

-.

.

--

. -- . ,

-- . , .

. ,

Ƞ Π Š Ƞ . 蠠

, .

 

.

= ``'' ,

, ࠠ ⠠

-. . ,

, .

.

 

`` '' [47],

`` ''. Ƞ -

``'' , ,

``'', Ƞ . ,

: `` XII

, ɠ

XVIII- '' [47], . 65.

 

, -, 

-- XVII . ,

,

`` ''. Ƞ

-- ``'',

``'', ``'' . .

`` ''.

 

젠  

,

, ,

, `` ''

`` ''.

 

 蠠

, ``'' ,

- .

, .

 

.

 

,

, ,

, -- .

 

4. 3.

, ``''

 堠 堠  .

XVII - . ,

, . . ,

젠 . . . . ,

[49], . 576-577.

 

``15 1676 []

()'' [49], . 577.

 

, XVII .

 

.

 

, = ``''

, . , . .

 

. . Ƞ

.

 

`` XI-XVII

'' (., , . 13, 1987, , . 64).

XVII : ``...

...

, '' (. 64).

 

. . , ɠ ɠ ``

'' [49], . 6, . 12, . 570.

 

, ,

, ``'' ``''

, .

, -``'' =

.

 

: ,

``'', . .

, -- , -- .

``'' ? ---

, , , -- ?

 

.

 

, :

[40], . 142. -- -- ?

 

, ,

1654 , , -- , , -

, .

 

4. 4. ?

, ,

XVII ,

.

, -- .

蠠 ͠ , 堠 ɠ

[50], . 47,  ͠ . . . . ,

[49], . 576-577.

 

*{ , ɠ --

,  ,

, . }*

 

XVIII (. )

, ,

. , XVII

. , , 蠠

, .

``''?

 

4. 5. --?

,

. .

 

, ,

, X . ., , -- ,

-- [40], . 117. , -

, .

 

, .

``'' .

ࠠ  .

``'' .

 

, ,

-- .

, . .

`` '' .

 

`` ( -- .),

, , ʠ .

--.

... --,

, Π ܠ --,

'' [40], . 117.

 

`` -- Š

-'' [40], . 117.

 

, , -

.

 

`` .

1304 ͠ ˠ

,

-- . 1311 -- ͠

Ƞ Ƞ Ƞ ۠ Ǡ

'' [40], . 281.

 

,

XIV . . . .

 

``... ̠ Π 1722 ,

ʠ

, 1815 ,

,

'' [37], . 127.

 

,

XVIII

. XIX

Š

- .

() ``

'', , I, , 1872.

 

  , 

X .

 

?

 

`` -- --䠠 (973-1048)

-, ࠠ 젠 .

`` '',

, , ,

, '' [40], . 462.

 

: ࠠ 蠠 砠

?

. ,

. -- XIV-XVII . .

. 4, 5. , , XIV ,

,

. XV XVII ``

'' (. 4, 5).

 

--

. ߠ = ``

1198 ''.

1588-1607 12

``Annales ecclesiastici a Christo nato ad annum

1198''.

 

*{ X . .

( ?), XVI

? }*

 

4. 6. ``''

.

 

1) 1279 ۠

[37], . 127.

 

2) 1368 ,

[37], . 127.

 

3) 1644 [37], . 127,

, ``''

``''. ``'' = ``''.

- .

 

,

[59]. , , XVIII . . [59].

``'' ,

.

, .

,

, ,

.

 

, ``''

-- XIV [5].

 

.

, 堠

, -- .

.

 

4. 7.

`` ''

, `` Ƞ ɠ ''

[20], . 243. , ``

-- , ,

'' [20], . 243.

 

,

. ? Р ,

,

. -- . :

 

-- .

 

.

``'' . ,

, -- .

, , ``'' ,

XIV-XVI , .

 

: `` XVI Š Π , Π

-- '' [20], . 243.

 

4. 8. --

-, 蠠 (ࠠ

)

. . ,

- (= ).

.

 

, XVIII

-- ``'', (., ,

[59]). , ,

``'' ``'' . ,

  . 蠠

``'' = .

 

___________________________

 

.

 

, -- XVII ,

``-''

, -- ՠ

. ,

XVII . . [37], . 119.

 

? .

 

.

 

2'3'5

 

5. ``'' ()

5. 1.

, 1644 =

[58], 5, . 297. ,

, , .

, = ,

ɠ , . Π ,

-- . .

 

1644 = ``

-'' [58], 5, . 297.

, -- ,

[59].

 

, () Ƞ Š

[60],[61]. Š Ҡ Π Π Ѡ

-- -.

. [61] [60], . 757. ,

, XX ,

1911 [61].

 

5. 2.

() ,

.

 

``堠   񠠠

, .

...

( ) -

.

Ƞ Ƞ   ...

, XV-XVI

: ܠ , '' [58],

5, . 319.

 

.

, (= ) , --

XVI , -- , , ``

:

... (- -

.), , -- '' [58],

4, . 648. - XVI-XVII ``

, , ,

, , ,

'' [58], 4, . 648.

 

, , ,

Š .

, - . , ,

`` '' . .

? , ,

, III . .,

.

 

. ``

'' .

``'' ⠠ ``'' 頠

- .

 

5. 3. ()

,

-- (- ). ,

[58], 4, . 633.

 

, ,

- --- ``'' ?

? ?

 

,

. ,

, .

, , ,

堠 頠 頠 頠 ,

.

, ,

``'' ,

.

.

 

5. 4.

, (),

, , , ܠ -

, .

[58], 5, . 310 [57].

:

.

 

.

 

蠠  ,

, , , ,

, ., , [59], . . ,

, .

 

,

,

?

``'' ``'' .

,

, ,

, . .

 

. ,

.

, . ,

- ,

- .

 

ʠ , ,

``'' .

 

5. 5.

, . [57],

(), , ,

- , ,

̠ ̠

[57].

. .

1676 .

 

`` ( -- .)

:

 

1) , ,

,

;

 

2) , Ƞ

, ( -- .)

;

 

3) , 堠 젠 ̠ ,

'' [49], . 6, . 580.

 

, ,

[49], . 6, . 583.

 

= [57].

 

, (= ``'')

, ,

, `` ''. ɠ ,

.

,

, -

,

,

.

 

5. 6.

`` ''?

, =

`` ,

, '' [58], 5, . 320. ,

``

"[58], 5,

. 320.

 

``''

. ``''

, . .

, , ,

- . `` ''

,

- .

 

, ``''

`` '' ,

. , ,

.

, XVII -

.

 

, `` '' ?

. , ``

(

-- .)

. , ,

, 蠠

. ,

'' [58],

5, . 520.

 

, ``

XVII XVIII ''

[58], 5, . 324. .

 

5. 7.

, `` ''?

 

, XVII-XVIII , ,

- 

ޠ ɠ [58].

, , . .

 

. Ƞ

XVII-XVIII . . [58].

 

.

 

`` ࠠ

. ... Ƞ

Ƞ ɠ Ƞ ...

... ``'' ɠ

( ? -- .).

 

堠 蠠 蠠 ࠠ

...   蠠 :... ,

ߠ   , . Ƞ Ƞ

XVII-XVIII ... Ӡ

... ... 1774 1782 ,

34 .

`` ''.

 

Ѡ 1772 Р ՠ ՠ ,

-   . Р ߠ 20 ...

360

. ...

3457   ̠ ,

6766

...

..., -- , --

Π Ƞ .

ՠ Ƞ ۠ Š Š .

'' [58], 5, . 322.

 

.

 

Π Ҡ Ƞ .

 

-, [58].

- .

 

,

ߠ ߠ ߠ ߠ

Š 1770

.

 

, , .

 

,

 

,

 

.

 

-

, ,

``''

.

 

, XVII . , 1644

. , ,

1770 . 130 .

. ,

-Š , Š ޠ ,

.

 

--

. 130 ,

-

.

,

,

,

``'' (. )

. ,

. . .

 

. ,

. , , .

.

 

.

 

5. 8.

``III ''

: , XVII-XVIII .

 

``'' .

 

`` ...

`` ߠ ߠ '',

Š

, ... Ƞ

-ࠠ  Š Ƞ   Š Ƞ ۠

'' [37], . 123.

 

, III . . :

.

 

?

 

, XVII

.

 

, ,

ՠ . Ƞ

.

 

III Π . .

. ,

XVII-XVIII

. ., `` ''.

, ,

-- . :

.

 

III

. . .

 

.

 

``

'', XVIII . .

Š Ƞ ? , Π ˠ , ͠ ˠ ,

, XVIII .

 

XIX .

 

, , ``''

, ,

XIX . , XIX

``'' .

- XIX , .

 

5. 9.

, --

, XVII . -

-- . -- .

, ,

. , , , -

.

 

:

?

.

 

.

 

``''  

.

, -

``'' .

 

?

-, , , ,

 

,

, .

 

. [58], 5, . 311.

 

.

, ,

, . ``

, '' [58], . 5,

. 311.

.

 

. , Š

, ,

. --

.

 

--

. XVIII Ƞ = -

.

 

, ,

Π -- -

. , -

--

.

 

, , -

= , , ࠠ

, ̠ 젠 --

-, -- , -

- .

 

,

.

 

, ,

XVII

. . , -, 蠠

-- --

XI-XIII -- .

 

,

.

,

.   ,

,

.

 

 

 

5. 10.

.

 

=

.

. ``蠠

ޠ ޠ . 堠

. ۠   ՠ ,

Š '' [58], 5,

. 311.

 

.

, 頠

. , ,

.

XVIII `` ...

'' [58], 5, . 318.

 

.

 

̠ ,

XVII ,

,

.

, .

 

= ,

堠 ⠠ 頠 ,

- ۠ Ƞ . ,

.

 

. , ,   ,

, . ,

-. , ,

. .

 

, ߠ   ɠ

XVII ? -, [57],

, , , ,

,

, (),

.

 

. ,

-  100 ,

([61], 21, ``'', .

178). , -- -,

Š .

, -

--

100 [61], 21, . 180.

 

.

 

2'3'6

6.

,

.

 

, .

 

, , ࠠ

. -,

``'' .

 

- .

, .

, .

-- , ꠠ 蠠

.

 

. =

. , . ,

頠 頠

נ . ,

, ,

. ,

, XVII .

 

1644 , ,

, , . ,

, ࠠ ߠ . 蠠

,

, . .

 

.

=

. .

 

, .

.

. ʠ XVIII

`` ...

'' [58], 5, . 318.

 

= -- ɠ .

, , .

 

, XVII-XVIII -

-ɠ ɠ

. -- ``'', ,

XVII .

. , , ,

.

 

2'3'7

7. , ?

, ,

. -- . , II . .

105 . . [51], . 641.

 

-- IX . . [51], . 357.

 

Ѡ , ,

, 1150 . .

[51], . 641. 1050 .

 

XIV . . [51], . 357.

 

-- .

 

,

, ߠ ۠

XVII . . [37]. ,

,

.

, ``'',

. ,

, , .

`` '', .

 

, XIV . .

``'' = .  

.

 

, .

 

.

 

IX . .

 

. ,

, --

, , -- , --

. ?

, II-III

. .? -- . , --

, -- . Ӡ

.

 

Π

.

, --

.

 

, .

 

``'' ``''

. , .

-- .

 

2640 . . [51], . 774.

.

 

, ,

, .

? .

 

`` ܠ (! -- .)  

552 . ., ,

(  ! -

`` '' -- -

.) '' [20], . 243.

 

, ,

Ǡ . Ƞ . 堠

, . Ƞ

``'' ࠠ

, , ,

`` ''.

 

,

,

`` '' ,

, ,

, .

, . .

 

,

. ,

.

 

, ࠠ , 

,

: ?

Ҡ .

105 . . Ƞ

. ,

Ҡ -

.

 

:

-- , .

,

, . -

,

Ƞ Ƞ   Š .

堠 蠠 

. 젠 ``

'' .

`` ''.

 

.

``'' .

 

.

 

, 堠 蠠 ``''

-- .

XIV-XVI

. .

 

,

.